भजन संगीत |  Bhajan Sangeet

 Praise the Lord. भजन संगीत |  Bhajan Sangeet | मावची क्रिस्चियन गानों की किताब | Mavchi Christian Songs Book | christian songs books | Best Songs Forever 

 

mavchi christian songs book, bhajan sangeet
भजन संगीत

 

 

भाग १० वा : पोयली ओळीही सुरुवात

 

( ओळीही आगला आकडला गीताहा हेय )

 

आखा ईसू देवा लोकाहांय १०६

आखा जगता बोनावणारा १०५

आथ जोडी प्रार्थना कोअतेहे तोओ ५९

आथे जोडू पागे पोडू ४०

अथाके टाळी मुयांके जय 

आऽऽपा बादे मिळीन आखू 

आपे कादो नाय हेय ३९

आमा चालूहू उजवाडाम ५१

आमा भोगवाना पांगे पाडतेहे ७०

आमे मोमने ईसू राजा तू ये ६८

आय ते ईसू देवा गोओ जाही ५३

आनंदी नाताळ येनो ९१

ईसू माआ बोचावनारो ४३

ईसू माआ ख्रिस्त माआ गोरीब जायो २७

ईसू माआ गोअमे खुब खुशी हेय ९८

ईसू देव तूज हाय खोरी देव ७५

ईसू देव ईसू देव मोनमे येजे ६७

ईसू देव माहारी यीई ३६

ईसू देव तोओ सोबायीने येयनो ६२

ईसू देवा मोठी माया आमाहावे जायी ६४

ईसू देवा भक्ति कोआ बाहा बोअही ६३

ईसू देवे माआ जीव बोचाव्यो ४७

ईसू देवे आमाहावे माया कोअयी २४

ईसू गोठ आखुनू पावुहू ७४

ईसू आखहे जीवना बाखे ८२

ईसू ईसू ईसू नांव खुब हारों १२

ईसू राजा देव माआ ईसू राजा देव ४९

ईसू नांव नांव हारों ईसू नांव १४

ईसू नांव ईसू नांव २१

ईसू राजा हारी गोठ ७६

ईसू देवाल माना बाहाबोअही ८१

ईसू तोअ डिगी माया २२

ईसू दयाळू खूब दयाळू खूब ७९

ईसू देव मा आरी रात दिही रोहे ११९

ईसू मां गोवाल हेय १२०

ईसू देवा तो देवलांम आमां येले हे १२७

उंबर जाहे बाहाबो अही ८०

ऐका, ईसू देव बोलेहे ७३

एदेन वाड्योमे ९०

काळी आंदारी राती १०८

कोलो हारो हेय १०९

ख्रिस्ती जाये का ? ३८

ख्रिस्ती लोडाई कोरा चाला आगला ५७

खूब हारो येशू ९९

खोरो देव बालक जायो १७

गुनाहा माफी मान दे ३७

चाला, चाला जाते १९

चाला बाहा बोअही ६१

जय जय जय जय तो सदा ८६

जय जय ईसू माआ देवा 

जय बोला जय बोला १०

जय जय बोला तुमा 

जा आखा आपु पाहूंले ९५

जीवा गीते आंख तु १३

जीवतो हेय १०१

जोडामे जोडो खोरो ५६

जीवन सुधारीला बाहा बोंही १२१

तुले सोडीन ईसू जाऊं केस ? ४५

तू आमे जीवतो देव ७१

दुख्याहां दुःखे दूर कोअनारा २८

दुःखी ईसू जायो माआहाटी ५२

दुन्या माया सोडे भाई ७८

देख्योहो का ईसू देव ३०

देते आपा बादे मिळीन ८७

देवा तोओ मा भक्ति कोअतेहे ६०

देवा तोआ वोचनाहा कोय मान मांआ ८९

देवा तोआ आमा पागे पोडतेहे ६५

देव बापा तोओ मोठी दया२९

देव ईसू तो मंदीरमें आलो रा १२२

धाक आमाहाल बीलकुल नाइ, हेय ४४

नाम नाम नाम ईसू 

नवी दोरती चोक्खा सेरामाय १२६

पवित्र शास्त्र दिने वाचा ९३

पागे पोडतेहे आमा पागे पोडतेहे ५०

पाप्याहाल बोचावाहाटी ईसू येनो २३

प्रियकर भारत देश ८५

पोरमेहेरा गिते आखा 

फासी खांब ओज आमे सोवाआ ५८

बोचावनारो देव खोरो ११

बाहा – बोअही तूमा बादे ९२

बोला राजा ईसू जय बोला मुंयाके 

बायबल देवा गोऱ्या खोजानो १२३

मायते ईसू देवाल मोनमे मानी लेदोरा ४९

माआ जीव हेय ४२

मानवी अवतार ९४

माहारी, माहारी, माहारी, ईसू ६६

मां दोबाडेहे १०२

मां मोनमाय १००

माहारी माहारी ये ईसू देवा ३५.

मोठो आनंद आमाहाले एअहेरा ४८

मोता चोव कोअता १०४

मोता आरी लोडाई लीई ३२

मनमें आमां आवजेरा ईसू गुरु देव१२४

या काळा देल्ला दिह्याम ३४

या जोडाल बोरकत तू दे देवा ८३

या दुन्यामे मोन भुल्योंहों ७७

येनो दुन्यामें येनो १८

योक हानो दिवो १०३

राजा ईसू येनो २०

राजा, राजा, ईसू मांआं

राजी एअतोहो ईसू ४६

राजी एई ईसू देवागीते आखा ४५

लेते आपा नाम नाम ८८

लोय पाडी ही क्रुस खांबावे १०७

वाजा तुमा टाळी ७

वादळाम बोहीन ३३

सदा स्तुती कोआ ३१

सुंदर इं वोराड लाव प्रभु रे ८४

सेवा कोरो आत्मा गोती लेते ६९

सोंद लाग्यो मान तोओ २६

हाना, हाना पोहा ९७

हारो ईसू नांव हारो ईसू नांव ९५

होरगा वाटे चालुहु १६

होरगा टिकिट मान मिळ्योरा ५५

होरो ताडी सोडा बाहा – बोअहीं ५४

हृदया राजा जय येशू नांव ९६

होरग्यो सुख सोडील आलो तेरा तारणारी ईसू १२५

भक्ती नांहां जिया जिवनूमे ११०

प्रभु तो मंदीररुम भक्ति किऊरा १११

जैतूने डोगावे गीयोरा ११२

जुगे धरती राजा दयाळू मायाळू देव ११३

आंपु बादे मिळीन आले ११४

जागृत ए रा तरुणा ११५

आलो आलो ईसू गुरु देव ११६

आम्ही सेलो समय पाही आलो हो ११७

आवां काहेरा ईसू आवा केहरा ११८

भाग १ पोरमेहेरा स्तुती

१ पोरमेहेरा गीतें आखा

( चाल – परमेशाला स्तवा । निरन्तर । परमेशाला स्तवा )

पोरमेहेरा गीतें आखा
तुमा वादें पोरमेहेरा गीतें आखा॥ धृ ॥
दीने रोज चोक्खा देवळामें जायनें गितें आखा ।
त्याआ खूब उपकार इतवी होनें, मोठें गीतें आखा ।
जुदि जुदि जात्यें वाजें लीनें मायाळू गितें आखा ।
हाऱ्या गोठ्या काडिन तुमां पाळणारा गितें आखा || 1 ||

खोंडी दोरती उजवाडनारा रात – दिही गितें आखा ।
होरगा कोळी खोरा मालका योकठें – एई गितें आखा ।
माफी देनारा खोरा देवा राजि एई गितें आखा ।
खोंडी दोरती बादा लाकहांय. खोरा मोनें गितें आखा ॥ 2 ॥

2 ईसू स्तुती

वाजा तुमा जय
नुमा जय जय
तुमा जय जय

भाग २ ईसू स्तुती

नाम ईसू । तारका ऽ ऽ नाम ।
नाम एकुज नाम। नाम ईसू नाम ।
मां जय जय बोला
म हारों नाम । नाम खोरों नाम ।


आ ऽ ऽ पा वादें मिळीन आखूंहूं ईसू देवा गीतें

ईसू देव हेय जिवतो जागतो ।
तोज खोरो हेय आपे तारणारो ऽ ऽ
त्या ऽ ऽ रात – दिही आखुंहूं खोरे मोने गीतें


जय जय ईसू मांआं देवा । रातदिही कोअही तोअ सेवा ।

हुळी उपे ईसू तूयें जीव । वाचाडी लेदो मांआं जीव ॥


आथाके टाळी मुंयाके जय । खुषीएय बोला ख्रिस्ताजय ॥


राजा राजा ईसू मांआं
देव ईसू देव मांआं
माना ईसू देवाल माना
साधा साधा संधी साधा
साधा साधा तारण साधा
बोला जय जय बोला


वाजों तुमां टाळी । वाजा टाळी । कोहडा – उपऱ्या देवा टाळी । तो ओळी । आपे वादा पापहां

टाळी कोहडा – ईसू देवा टाळी ।
कोरी तो ओळी । आपे वादा पापहा ॥ २ ॥
टाळी कोहडा – देव आत्मा टाळी ।
कोरी तो ओळी । आपे वादा पापहां ॥ ३ ॥
टाळी कोहडा – त्रैक देवा टाळी ।
कोरी तो ओळी । आपे बादा पापहां || ४ ||


बोला राजा ईसू जय बोला मुयांके
राजा ईसू जय बोला

जय आबा जय बोला । जय जय बोला
जय पोयरा जय बोला । जय पोयरा जय बोला

जय आत्मा जय बोला । जय आत्मा जय बोला

जय त्रैक्या जय बोला । जय त्रैक्या जय बोला


जय जय बोला तुमा जय जय बोला ॥धृ॥
जय उपऱ्या देवा तुमां जय जय बोला ॥ १ ॥
जय ईसू देवा तुमां जय जय बोला ॥ २ ॥
जय आत्मा देवा तुमां जय जय बोला ॥ ३ ॥

जय त्रैक देवा तुमां जय जय बोला ॥ ४ ॥

१०

जय बोला जय बोला ईसू देवा तुमा जय बोला

नाश बोला नाश बोला काळ्याबुता तुमां जय बोला

गीतें आखां गीतें आखां, ईसू देवा तुमां गीतें आखा

११
(चाल – भाव धरा प्रेम धरा)
बोचावनारो देव खोरो ईसू देव खूब हारो ॥ धृ ॥
जय बोला जय बोला
ईसू – देवा – तुमा जय बोला ॥१॥
गीतें आखा गीतें आखा
ईसू देवा तुमां गीतें आखा ॥२॥

१२
ईसू ईसू ईसू नांव खूब हारों  ॥ धृ ॥
बोचावनारो ईसू देव मान नाई सोडनारो ॥ १ ॥

१३ ईसू देवा स्तुती

(चाल – जीवा स्तुती सर्वदा)

जीवा गीतें आख तुं – गितें आख जीवा ईसू देवा तूं ॥धृ॥
पापहां शिक्षा माफ जायीही ।
चोक्खां रांआं गोति मिळीही ।
याहाटी गितें आख जीवा । आख गितें ईसू देवा तूं ॥१॥

ईसू देव जोये बासों यिई ।
माआं कुडीले त्याआ रोकों बोनाडी ।
याहाटी गितें आख जीवा । आख गितें ईसू देवा तूं ॥ २ ॥

१४ खूब हारो ईसू नांव

(चाल – ईसू नाम नाम मधूर ईसू नाम)

ईसू नांव, नांव । हारों ईसू नांव ।
ईसू नांव नांव । मधूर ईसू नांव । ॥ धृ ॥
ईसू देव, देव खोरो ईसू देव

सदा टिकनारो हेय । ईसू देवा नांव
सदा प्रार्थना कोआ । वादें ईसू नांवा
बोरकत मागा तुमां मागा ईसू नांवा
गुन्हां माफि तुमां मागा ईसू नांवा
शांति आनंद मागा ईसू नांवा
स्तुति कोंआ बादें ईसू नांवा
गीतें आखां तुमां ईसू नांवा ॥ ८ ॥
पागें पोडा बादें ईसू नांवा ॥९॥
खोंडी दोरतीमे हेय खोरों ईसू नांव ।। १० ।।
भक्ति कोआ तुमा बादे ईसू नांवा ॥ ११ ॥
हालेलुया हालेलूया ईसू नांवा ॥ १२ ॥
ईसू नाम नाम मधूर ईसू नाम ॥ १३ ॥

१५ हारों ईस नांव

(चाल – धन्य ईसू नांव । धन्य ईसू नांव)

हारों ईसू नांव हारों ईसू नांव ।
हारों ईसू नांव जोलामजूग
ऊपे एअहू आगला चालहूं || | ||
बुता आरी लोडाई कोई ॥ २ ॥
जीत मिळवूंहूं गीतें आखुहूं || 3 ||
होरगा कोळी राज मीळी || ४ ||
ईसू नांवाम खोरि शांती ॥५॥
ईसू नांवां साक्षी दांहुं
जोलाम जुग्या सुखाम रोहुं

जय जय गीतें आखुहुं

१६ होरगा वाटे चालनो

(चाल – स्वर्ग भणी चालिये जय हालेलूया)

होरगा वाटे चालहूं। तो जय जय कोअहूं ।
होरगा वाटे चालहूं। तो जय जय कोहूं ॥ १ ॥
नोवें गीतें आखुहूं। तो स्तुति कोअहूं
दुःखा वगर रोहूं। आनंद तांआं कोअहूं || 3 ||
मातोआ वाची तां रोहूं। जोलामजुगें जीवहूं ।
तां नाई रोडहूं। गितें खूब आखुहू || 3 ||
आपा बादे आरि रोहूं। बांदे आनंद कोहूं ।
जालेमजुग हालेलूया । तो नांवा हालेलूया || 8 ||

१७ ईसू देवा जन्मा गीत

(चाल – घेई, घेई जन्म मनी )

खोरो देव बालक जायो । दुन्याल तारां दुन्याल तारां ॥ धृ ॥

सोडी देनों होरग्यों सुख | बादा दूत देव लोक ।
खूब गरीब तो जायो । दुन्याल तारां दुन्याल तारां ॥ १ ॥
जय बाळा ईसू देवा । बोचावनारा मां जीवा ।
गीते आखीही तोओ नांवा । दुन्याल तारां दुन्याल तारां ॥ २ ॥
पागे पोडूहूं तुल बाळा । अर्पण कोअहूं जीव मां ।

मोनमे ये, तू बोहती कोरां । दुन्याल तारां दुन्याल तारां ॥ ३ ॥

१८ ईसू देवा जन्मा – गीत

(चाल – आला जगात आला…)

येनो दुनियामें येनो । दुन्या उबजाडनारो ॥ धृ ॥
सोडीन होरग्यों सुख ।
होगा दूत देवलोक ।
जायो गोरीब जायो । दुन्या उबजाडनारो ॥ १ ॥
इसू इं नांव त्याले ।
मिळ्यों दुन्यामालकाले ।
तारा दुन्याले येनो । दुन्या उबजाडनारो || २  ||
माअहां रुप लीन येनो ।
डोगराहां गोठो मिळ्यो ।
देव दुन्यामे येनो । दुन्या उबजाडनारो || 3 ||

जय ख्रिस्त ईसू बोला
ख्रिस्ता जय जय बोला ।
येनो दुन्यामे येनो । दुन्या उबजाडनारो ॥ ४ ॥

१९. ईसू देवाल मिळां जाते

(चाल – चला चला जाऊ…)

चाला चाला जातें । दन्यां मालक एरां जातें ॥ धृ ॥

होरगामें बादा दुत मिळीन गीतें आखताहा ।
त्याहा सोदे देवा सेवक नाचां लाग्याहा ।
गोरीब बिचारा धनगर लोक धांवदा लाग्याहा ।
चाला चाला रे आपाबी जातें ॥ १ ॥
ईसू देव दुन्यामें येनो आमाहाल ताराआं ।
आथ दोईन मोअला आमाहाल पासा उठाडा ।
होरगामान्यो, जोलामजुग्यों सुख आमाहाल दां

चाला चाला रे त्याला मिळा जातें || २  ||

२० राजा ईसू येनो

(चाल – राजा ईसू आया राजा ईसू आया)

राजा ईसू येनो राजा ईसू येनो ।
काळ्या बुताल जीकांहांटी ! राजा ईसू येनो ॥ १ ॥
जायो आंय राजी गुनाहां माफी मीळी ।
मीन चोक्खों कोराहाटी राजा ईसू येनों ॥ २ ॥

दुन्यामें पापे, दुःखे खुब एई रोये हैं।
पुरी शांती दांहाटी। राजा ईसू येनो ॥ ३ ॥
राजा ईसू येनो मां मोनामे येनो ।
मां सुटकों कोरांहाटी राजा ईसू येनो || ४ ||
बुतडाहा डाकणांहां धाकामाने काड्यें ।
जोलामजुग्यों सूख दां । राजा ईसू येनो॥ ५ ॥
राजाहा राजा धोण्याहां धोणी ।
होगा लोकहांय इमान थोवा । राजा ईसू येनो॥ ६ ॥

२१. ईसू देवा नांव

(चाल – यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम गाउरे)

ईसू नांव ईसू नांव । ईसू गीतें आखुहुं रे
ईसू नांव हारों हेय । तो स्तुति को हूं रे॥ धृ ॥

तोअ नांवामें गोति हेय। जिव लेय बूत नाहेहे रे ।
हजारों बुतडे नाही पोडयें । लोकहांल सुख देनों रे ॥२॥
तोअ नांवसे चेलहाय । दुख्यांल हारे कोयें रे ।
हजारों दुःख्ये हारे एड़ । तोअ स्तुति कोअतेहे रे॥ ३ ॥
तोअ नांवमे शांति हेय । खोरी शांती मिळी रे ।
तोअ नांवमें बोरकत हेय आमा सुखी जायें रे ॥४॥
खोंडी दोरतीम तोअ नांव खूब हारों हेय रे ।
दुन्या जुगमें तोअ नांवा । स्तुति एई रोयही रे॥५॥
बादाहा कोअतें तोअ नांव । मान खूब गोमहे रे ।
जोलामजुग हालेलूया । तोअ नांवा एहे रे ॥ ६ ॥

२२ ईस् तोअ डीगीमोया आम्हावे हेय

(चाल – इसा तेरा अद्भुत प्यार मुझे वशमें किया)

ईसू तोअ डीगी मोया । आम्हांल हादी लेदें ।

आमाहाल हादी लेदे । आमाहाल तारी लेदें॥ धृ ॥
होरग सोडीने ईसूये। अवतार लेदो || १ ||
डोगराहा गोठामे। तुल जागो मिळ्यो ॥ २ ॥
जूगामाने दूताहाय । तोअ गीत आख्यों || 3 ||
ठेलारी लोक यीई तोअ पागें पोड्या || ४ ||
खूब बोणला लोक यीई । तोअ दर्शन कोअयों || ५ ||
हेरोदे राजाले । जीव नांई लेवायो || ६ ||
योहांना अथाके ईसूयं । बाप्तिस्मा लेदो || ७ ||
गांवे गांवे फीरीने । ईसूयं ओकाल देनी || ८ ||
खूब दुखाहाल । ईसूयं हारे कोअयें ॥९॥
चार दिही मोअलांहाले । ईसूयं जीवीते कोअयें ॥ १० ॥
बुखा लोक देखीने । ईसूयं जेवों देनों ॥ ११ ॥
तिस रुप्याहामें । यहुदे वेची देनों ॥ १२ ॥
कैद्यासारखो बांदीने तूल दुख देनों ॥ १३ ॥
काटाहां टोपी कोईने । तोअ मूनकावेथोवी ॥ १४ ॥
फोटका मारीमारीने । तोअ लोंई कोड्यों ॥ १५ ॥
आथा पागाहामे । तोअ खीला ठोक्या ॥ १६ ॥
हुळी खांबावे । तोपामें टांगी देनो ॥ १७ ॥
आमा पाप्याहाहाटी तूयें । चोक्खों लोई पोड्यों ॥ १८ ॥
तिन दीही माहणामे । तुं रोयो खोरो  ॥ १९ ॥
हुनगुड्या दीही तूं । पासो जीवतो जायो || २० ||
चाळीहि दीही हुंदूं । तूये दर्शन देनो ॥ २१ ॥
चेलहां देखतें तूं । होरगे चोडीगोयो || २२ ||
आमाहाल लांआंहाटी । तु पासो येहे ॥ २३ ॥
जोलमजुग्यो जीवतो हेय । तोअ जय जय कोअहूं ॥ २४ ॥
तोअ जय जय कोअहूं । तोअ स्तुती कोअहूं ॥ २५  ॥

२३ बोचावनारी ईसू देव

(चाल – मेरा हरगुलमे परवदीगार है)

पाप्याहाल बोचाववांहाटी ईसू येनो ।
ईसू येनो आमे ख्रिस्त येनों॥ धृ ॥
होरग्यों सूख सोडीने ईसूय अवतार लेदो ।
अवतार लेदो ईसूयं जन्म लेदो ॥ १ ॥
मरियम कुंवारि पेटे जन्म लेदो ।
जन्म लेदो ईसूय अवतार लेदो ॥२॥
डोगरांहां गोठामें त्याले जागो मिळ्यो ।
जागो मिळ्यो ईसू गोरीब जायो ॥ ३ ॥
बुतहां राजाले हारावांहाटी ईसू येनो ।
ईसू येनो बुतालं हारांवी देनो || ४ ||
पाप्याहाल बोचावाहांटी हुळिवे चोड्यों ।

हुळिवे चोड्यो ईसूयं लोई पाड्यों ॥५॥
मांहाणामेने ईसू देव पासो उठ्यों ।
पासो उठ्यों मोतआं नांगो तोड्यो || ६ ||
जीवतां ईसू देवावे तूमां इमान थोवा ।
इमान थोवा तूमां मोन लावा || ७ ||
सोति लोकाहांले जोलामजुग्यो सुख मिळी ।
सुख मिळी पाप्याहाल दुःख मिळी ॥ ८ ॥
मागी लोक यीइने त्याले अर्पण देनो ।
होनों देनों त्याले मोन देनों ॥ ९ ॥
हानें मोठें आपा बादे अर्पण देनो ।
अर्पण कोअतें ईसूले मोन देतें ॥ १०॥

२४ ईसू मोठी माया

(चाल – सुखवी नयनां बाळ चिमुकला)

ईसू देवे आमाहांवे माया कोअयी
होरगा कोळी सुख त्यागे कोअयों ॥ धृ ॥
मरियम कुंवारी पेटे जन्म्यों ।
डोगरांहां गोठो तूल गोम्यो ।
आमेंहाटी गोरिब तूं जायो ॥ १॥
जुगामें दूत गीतें आखे ।
दोरतिवे तोओ गीतें आखे ।
जुग दून्यामें गोठ आखे || २ ||
बुताआ आरि लोडाई ली माया देखाडी ।
सुटें कोअयें वाट देखाडी |
आमांहाल तोओ मोठि माया देखाडी || ३ ||
फासी उपे चोडि तूंये माया देखाडी ।
लोई पाड्यो तूंये वाट देखाडी ।
होरगामें जांआहाटी वाट देखाडी || ४ ||
आमेहाटी भारि दुख उठाव्यों ।

आमांहाल गुनाहामाने बोचाव्यों ।
आमांहावे तोअ मोठी हेय माया || ५ |

२५ राजी एइ ईसू देवा गीते आखा

(चाल – आनंदे येशुचे नाम बोला नाम बोला)

राजी एइ ईसू देवा गीतें आखा गीतें आखा ।
खोरा मोने तूमां गीतें आखा ।
तुमे मोनमे ईसूल राखा ॥ धृ ॥
मरियम कुंवारी पेटे ईसू येनो ।
होरग्यों सुख ईसूय सोडी देनो ॥ १ ॥
राजहां राजा ईसू गोरीब जायो ।
डोगराहा गोठामें तो रोयो ॥२॥
खुब बोणलां लाकेहाय त्याआ दर्शन कोअयों ।
होना मोन त्याले अर्पण कोअयों ॥३॥
काळ्या बुता आरि ईसूंय लोडाई कोअयी ।
त्या उपे त्यांय खोरि जीत मिळावी ॥4॥
दुन्या पापहा डोंड बोरां ईसू येनो ।

हुळी उपे चोडिने डोंड बोई देनो ॥५॥
पाप्याहाल बोचावांहाटी लोई पाड्यो ।
बोसाम कोळीमाने आमाहाल काड्यें ॥ ६ ॥
पापि बाहा बोअही तुमां इमान थोवा ।
जिवतां ईसू देवा एहे मोन लावा ॥ 7॥
हानें मोठें तूमां बादे गीतें आखा ।

खोरा बोंचावनारा ईसू गीतें आखा ॥८ ॥

२६ ईसू देवा सोंद लाग्यों

(चाल – लेह लागी मने मसिहजी)

सोंद लाग्यो मान तोओ ईसू देवा ।
सोंद लाग्यो मांन तोओ ॥ धृ ॥
होरग सोडि दुन्यामें येनो ।
गोरिब एईनें येनो ईसू देवा || १ ||
मरियम कुंवारि पेटे अवतार लेदो ।
डोगरांहां गोठामें लेदो ईसू देवा || २ ||
पाप्याहाल बोचावा ईसू देव येनों ।
किमती जीव देनो ईसू देवा || 3 ||
आमे पापाहांहाटी हुळीवे चोड्यो ।
जीवतो एई होरगो चोड्यों ईसू देवा || ४  ||
पवित्र लोयासे खोंडी लेदें ।
पोयरे तोओ कोई लेदे ईसू देवा ॥५॥
बुतडांहां डाकणांहां धाकामाने काड्यें ।
पापहां जुलमां माने काड्यें ईसू देवा || ६ ||
खोरी शांति देनारा सोंद लाग्यो ।
गोठ्या आखा सोंद लाग्यो ईसू देवा ॥७॥

जीवतां ईसू देवा सोंद लाग्यों ।
मोअयें जीवें सोंद लाग्यो ईसू देवा ॥८॥

२७ ईसू मांआं गोरीब जायो

(चाल – काय झाले काय झाले ह्या जगाला)

ईसू मांआं ख्रिस्त मांआं गोरीब जायो ।
होरग सोडी मांआं हाटी यी गोयो || १ ||
खेकलील दोर चिडहाले गोराहां जागो मिळ्यो ।
मुनको टेकाडां मां ईसूले जागो नाई मिळ्यों ॥२॥
खूब माया मांआ ऊपे तूंये कोअयी ।
तोअ मायासे मान मिळी होरगा कोळी ॥ ३ ॥

काळ्या बुता आरि लोडाई तूंये कोअयी ।
त्या जुलमांमानें काड्यें दया कोअयी ॥ ४ ॥
पापि लोकहांय तोअ खूब चेहटा कोअयी ।
ठावको रोयने ती बादी सहन कोअयी ॥ ५ ॥
खांबे चोडवी तोअ भारी हाल कोअया ।
लोई पाडी तोअ मान पोयरो कोअयो ॥ ६ ॥
जिवतो एई होरगा कोळी चोडी गोयो ।
गोठ आखां तूं मांन आखी गोयो ॥ ७ ॥
हालेलूयां हालेलूयां गीतें आखुहूं।
तोअ स्तुति कोराहांटी आत्मा मागुहू ॥ ८ ॥

२८ ख्रिस्ता स्तुती

(चाल – दुःखीयोंका दुःख दूर करे जयजय कृष्णा हरी….)

दुख्याहां दुःखें दूर कोअनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥ १ ॥
आमे पापहां माफि देनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥२॥
हुळवे चोडी लोई पाडनारा ।
जय जय खिस्त प्रभु ॥३॥
आमे पापहां डोंड बोअनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु || ४ ||
मोता नांगो तोडि टाकनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥५॥
जिवतो एई होरगो जानारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥ ६॥
बारीमास आमे आरि रोनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥७॥
बारीमास प्रार्थना बोनानारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥८॥
आमाहाले लांआं पासो येनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥९ ॥
होरगा मेहलामे जागो देनारा ।
जय जय ख्रिस्त प्रभु ॥ १० ॥

२९ देवा बापा मोठी दया

(चाल – प्रभु तारु विश्वासू पण महान छें रे)

देव बापा, तोअ मोठी दया आम्हांवे जायी ।
आम्हावे जायी…….. ॥ धृ ॥
आमाहांल तारां ईसूले दोवाड्यों ।
त्यांय येयने लोय वोवाड्यों ।
डोंड बोअयों डोंड बोअयों ।

आमे पापहां डोंड बोअयों ॥१ ॥
पापहां गुलामीमेनें काड्यें ।
बुताआ ताबामेनें काड्यें ।
सुटें कोअयें सुटे कोअयें ।
आम्हाले देवा पोयरें कोअयें॥२॥
होरगा राजा वोतनदार कोअयें ।
नोवा राजा वोतनदार कोअयें ।
राजहां राजा पोयरें कोअयें
पोयरें कोअयें पोयरें कोअयें ॥३॥
होना मेहेला भागीदार कोअयें ।
जोलामजुग्या राजा पोयरें कोअयें ।
नोवीं दुन्या भागीदार कोअयें ।
भागीदार कोअयें भागीदार कोअयें ॥ ४ ॥
लाखों सेवकहां वोळख देखाडी ।
होरगा राजा वाट देखाडी ।
हालेलूया हालेलूया ।
हालेलूया हालेलूया ॥ ५॥

३० फासी, उपे ईसू देव

(चाल – पाहिला का प्रभु ख्रिस्त)

देख्योंहों का ईसू देव फासी उपे मांआंहाटी ? |

देख्योंहों का आथे – पागे खिला ठोक्या मांआंहाटी ॥ धृ ॥
देख्योंहों का काटाहां मुगूट मूनके त्याआ मांआंहाटी ? ।
देख्योंहों का घळघळा लोई पाड्यों मांआंहाटी ॥१॥
देख्योंहों का दुःख भारी भोग्यों मांआं पापाहाटी ? ।
देखीही का त्याआ माया मांन पाप्याल तारांहाटी ? ॥ २ ॥
खोरा मांआं ईसू देवा इज तोओ मोया मोठी ! ।

तोओ मोतें मांआं होगा पाप – बोंद गोयों सुटी ! ॥३॥

३१ ईसू राजा जय जय बोला 

(चाल – खुषी खुषी मानाओ खुषी खुषी मानाओ)

सदा स्तुति कोआ सदा स्तुति कोआ ।

बोला बोला ईसू देवा जय जय जय ॥ धृ ॥
मांन तारी येनो । किंमती जीव देनो।
मांआंहाटी ईसू देवे दुःख उठाव्यो ।
मांआंहाटी – माहणामे – रोयो ।
मांआंहाटी – जिवतो – जायो ।
मांआंहाटी पासो उठ्यो । मांआं ईसू हेय ।
आंमा ईसू हेय। आंमा ईसू हेतें ।

सदा स्तुति कोआ सदा स्तुति कोआ ।

३२ मोता उपे ईसुंय जीत मिळवी

(चाल – मरणाला मारील कोण बळे जिंकोनी)

मोता आरि लोडाई लीई । कादो नांई त्याला हारावी ।

मोता आगला | बादा रोतहा ठावका ॥ धृ ॥
भगात आखेहें । दुःखह्यांल आंय जीवाडतोहो ।
पेन त्या इंही मोत येहे। जीवलेय तोवें नाहहे || १ ||
पेलवान कुस्ती कोई । बिहारीलाल हारावी देताहा ।
पेन मोता आरी । कुस्ती कादो नाई कोए ॥२॥
वोकील बेरीस्टर | कोर्टामे खाटलो चालुवताहा ।
पेन मोता खाटलो । कांदाल नांई जिकाय ॥३॥
नांई ते आखताहा । आंमां पोते देव हेता।
ओहडा लोकाहांबि । चिमटिम एअहें मोत || ४ ||
तुमें बादहां जीव। तुमें कादा आथामे नांई हेय ।
तुमें आमें जीव । उपऱ्या आथामें हेय ॥५॥
मोता आरि लोडाई ली । ईसूयं जीत मिळवी
रविवारा दिही तो । बुंयिमेनें पासो उठ्यों ॥६॥
त्यावे इमान थोवी तें । बादें पासें उठी ।
मोता जोर । त्यांहावे नांई चाली ॥७ ॥

३३ ईसू देव पासी यीई

(चाल – बादलकी सवारी करके किसी दिन यीसू जरुर आवेगा)

वादळामे वोहिन। ईसू देव योक दिही। हाचुल यीई ।
यीईऽऽ यीईऽऽ जुगामाने ईसू एक दिही हाचुल यीई ॥ धृ ॥
खोरा इमान थोवनारा जोला लोक हेता।
ते बादा ईसू आरी जाई । जोवे ईसू एकदोम यीई ॥१॥
पाखडांहांवाचि चिडे नांई उडे । डोळाहावाची लोक आंधळा ।
ईसू देवावाची लोक मोअला || २ ||
सोति लोक ईसू आरि चोडी जाई ।
दुन्यावे दुःख खुब यीई ।
तोवे कोठीण बोखत बोचनायीई ॥३॥
तोओ लोयाके आमाहाल चोक्खें कोई ।
तियार रां गोति दीई ।
आम्हांले आरि जाजे लेई ॥४॥

३४ आरती : आमें ईस् यीई

(चाल – ह्या काळाच्या शेवटी आमचा प्रभु येशु येईल आमचा प्रभु येशु येईल)

या काळा सेल्ला दिह्याम । ईसू देव यीई ।
आमे ईसू देव यीई ।
वादळां स्वारि कोईने आमे ईसू देव यीई ॥ धृ ॥
त्याआं लोकाहाल लांआं ईसू । जुगामाने यीई।
ईसू जुगमाने यीई।
चोक्खा लोकाहाल ईसू देव उपे लेय जाई || १  ||
त्याआं पासे खूब दुःखे या दुनाव्ये यीई ।

खूब दुःख यीई ।
हजारो पापि लोकाहां जीव जाई ॥ २ ॥
त्याआ पासे ईसू देव दोरतीवे यीई ।
ईसू दोरतीवे यीई ।
आखि खोंडी दोरति लाकहांल योकठा कोई || 3 ||
तोवे बादा पापि लोक जेहें तेहें नाहारी ।
पापी जेहें तेहें नाहारी ।
डोंगहाले हात कोरी दोबाडा माहारी || ४  ||
डोगहांले दोऱ्याहांल वाचा फुटी। ईसू आगला जा तुमा ।
ईसू आगला जा ।
खोरो न्याय देना रा ईसू आगला तुमा जा ॥५॥

३५ ईस् देव माहारी यां प्रार्थना

(ताल : त्रीताल रा. सारंग)

माहारी, माहारी ये, ईसू देवा ।
तोओं आंय कोअही रातदिही सेवा॥ धृ ॥
रात दिही वाट जोवुहूं। रातदिही इतवुहूं ।

देवा तुल निरखुहूं। तोओ रुप देखुहूं ॥ १ ॥
मोनमे पाप दून्याने दुःख ।
संसार दुःखे । देवा लाग्यो तोओ बुखे ॥२॥
दुन्या लागी खारी। दुःख हेय भारी ।
देवा ये माहारी मान ले तारी || 3 ||
आमी एकुज वाट । देखुहूं तोओ वाट ।
दाआं यें, तूं भेट । होरगें ली जो थेट ॥४॥

३६ ईसू देव माहारी यीई

(चाल – येशु जलदी येणार – इत्यादी)

ईसू देव माहारी यीई आमाहाल होरगामे लीई जाई ।
ताआं शांती आनंदी सुखा जीवन बांदो आमांहाल मिळी॥ धृ ॥

तारनारो हेय तोज ।
हात कोअहे दुन्याल ।
बांदे दुःखाके दाबाले मांही येंजा तुमाहाल सुख आय दिही॥ १ ॥
बाहा – बोअही वोनाया तुम ।
दुन्या माया सोडा तुमा ।
फिरा, फिरा तुमा ईसू देवाईहीं फिरा साधा साधा साधा संधी ॥ २ ॥
ईसू देव माहारी थीई।
त्याआ लोकाहाल आरी लेय जाई ।
लेजा – लेजा तुमा वेळ साधी लेजा | ईसू देव तुमाहाल ली पाही ॥३॥

भाग ३ : पश्चात्ताप

३७ गुनाहां माफी मागनों

(चाल – पापाची क्षमा मला दे…)

गुनहां माफी मान दे ।
ईसू तोअ लोयासे । ईसू तोओ लोयासे॥ १ ॥
चोखों मोन मांन दे । ईसू तोओ लोयासे || २  ||

प्रार्थना कोरा मोन मांन दे । ईसू तोओ लोयासे  || 3 ||
साक्षी दांआं आत्मा मांन दे। ईसू तोओ लोयासे ॥ ४ ॥
बुता उपे जीत मांन दे। ईसू तोअ लोयासे ॥ ५॥
सोंबायीम याआं मोन दे । ईसू तोअ लोयासे ॥ ६॥
शांति आनंद मांन दे । ईसू तोअ लोयासे ॥७॥
होरगा जीवन मान दे। ईसू तोअ लोयासे ॥ ८ ॥
होरगा आनंद मान दे । ईसू तोअ लोयासे ॥९॥

३८ ख्रिस्ती जायेंका !

(चाल – ख्रिस्ती झालां कां । पातक भारा विटलां का)

ख्रिस्ती जायें कां । पापहां काटाळों येनों का ? ।

नाचनो कुदनों खोटा सोंद। सोडी देना का ? ॥ धृ ॥
होरो सोड्यों का ताडी तुम्हांय सोडी कां ? ।
होरामे कोलो नुकसान हे तो मालुम जायों का ? ॥१॥
सोंगे सोड्वें का इजडी सोंद सोंड्यें का ? ।
बुतांहां सोंद सोडीनं तुम्हाय ख्रिस्ताल मान्यों कां ? ॥ २ ॥
पांआयांमे बुड्चें का ईसू देवा नांवसे आंगळयेंका ? |
खोंरा मोने बुडीनें तुमां वोचन पाळतें हैं का ? ॥ ३ ॥
देवळामें जातेहें का रविवारा दीही पाळतें हैं का ? |
खोंरा मोन देवळामे यीइने भक्ति कोअतें हें का ? ॥४॥
घोंटो बोनातें हें का, घोंटों बोनायने दोबतें हे का ? ।
रविवारा दिही तुमां बादे देवळामें येतेहें का ? ॥५॥
फोळों देतेहें का ईसू देवा नांसे देतेहे का ? ।
खोरा मोनें फाळों देयने बोरकत लेतें हे का ? ॥६॥
चोक्खें जाये कां बाटालें ख्रिस्ती हेतें का ? |
बाटाना घोंदों सोडीन तुमा हुदरी गोयें का ?  ॥७॥
मोनमे हाद्यों का बादों मोन देनो का ? ।
मोनमे जागो देयने तुमाहाय मोन होपी देनो का ? ॥ ८ ॥
आशा हेती का होरगा आशा हेती का ? ।
होरगांमे जायनां तुमाहाल पाकी खात्री हेती कां ?॥९॥

३९ ईसू देवा वोगर कादो नांई

(चाल – अपना कोई नही हैजी बीन प्रभु यीशु हरगीज मुक्ती नही हैजी बीन प्रभु यीशु)

आपे कादों नाई हेय बोगर ईसू देव ।
होरगां कोळी नांई मिळी बोगर ईसू देव॥ धृ ॥
पोयसाहा मिळकती तुमा अभिमान कोअतें हे ।
मोता हादणों येहे तोबे पोयसा इहीज रोतहा ॥ १ ॥
मांअहे डायें एअतेहें तोबे खाय, पी मोजा कोअतेहे।
मोजा कोरां हाटी ते होरो दीनें पितेहे || 2 ||
कादवा पाथारी कादु फांगनो कादवामें जानारे हेतें ।
योक दिही आपां बादाहाल मोत येनारों हेतों || 3 ||
ईसू देवे खोरी माया कोअयी त्याआ माया खोरी ।
तोज हेतो जीवतो देव तोज रोइ आपे आरी || 8 ||
सुखदुःखामें मोदत कोअनारों ईसू देव हेतो ।
जोलामजुग्यों सुख देनारो ईसू एकूज हेतो ॥५॥

४० प्रार्थना

आथ जोडूं पागेपोडुहूं मानबी तारी लेजेरा ।
जिवता ईसू देवा तूं ॥ धृ ॥
आंय ते गुनाहांगारीरा। गुनाहांमाफी देजेरा ॥ १ ॥
बोसम कोळीमे नाहारा । होरगा कोळीमे लेजेरा ॥२॥
तुंज खोरो देवरा । तोजपागें पोडूहूंरा ॥३॥

भाग ४ : खिस्ती माअहां धर्मानुभव

४१ ईसूल मानी लेयनी

(चाल – मैं तो यीशू को मनमें मना रखि हू)

मांय ते ईसू देवाल मोंनमे मानि लेदोरा ।
कादो मांने नांई माने तो आंय काय कोऊंरा ॥धृ॥
ईसू देव हेय जीव वाचाडनारो ।
कादो वोळखे नांई वोळखे मांय ते वोळखी लेदोरा ॥ १ ॥
ईसू देव हेय जीव वाचाडनारो ।
माआं ते होंगों मोन ईसूल होपी देनोरा || २  ||
ईसू देव हेय गुन्हा माफी देनीरा ।
बादा गुन्हां मान माफी मिळीरा ॥ ३ ॥
ईसू देव हेय खोरी शांती देनारो ।
वोहती कोई मोनमें शांति देनीरा || ४  ||
ईसू देवा नांवसे होरग मिळीरा ।
जोलमजुग्यो सूख मान मिळीरा ॥५॥
खुब हारी गोठ बोनाया बाहा बोंअही ।

तुमा माना नाई माना मांय ते मानी लेदोंरा || ६  ||

४२ तारणा साक्षी

अभंग
माआ जीव हेय खूब, खूब, खूषी ।
तारणाआ खात्री – मान मिळी || १  ||
आगीदोऱ्या शिक्षा मान नोक्की आती ।
नाय चूकणारी – खोराखोरी ॥ २ ॥
ईसू देवे मावे खूब माया कोअयी ।
तियें त्यावे लेदी – माआ शिक्षा ॥ ३ ॥
कोबूल आंय जायो खोरा मोनापाने ।
देनों ईसू देवे – तारण मान || ४ ||

४३ ईसू मांआं बोचावनारो

(चाल – ख्रिस्त माझा तारणारा । मला वाटे प्रिय फार)

ईसू मांआ बोचावनारो । मान गोमे खूब हारो || १ ||
जोवे जोवे दुःख येहे। हात कोअते सुख देहे || 2 ||
कोलो गोरीब ईसू जायो । बोचावनारो मांआं जायो ॥ ३ ॥

काय आंखु त्याआ माया । माफी देहे कोइ दया ॥ ४ ॥
आयही रोको देहे धीर । आमी तेबि मांआंइहि फीर ॥५॥

इमानामे मोजबूत कोओ। सेवामे उपयोगी कोओ ॥ ६ ॥

४४ आम्हांल कोहडाज धाक नांइ हेय

(चाल – भय काय तया प्रभु ज्य चा रे)

धाक आम्हाल बिलकूल नांइ हेय
ईसू देवा तूं आंमे आरी हेय ॥ धृ ॥
पापी दुन्यामें यिइने वोहति कोअयी ।
बुता आरि लोडाई लीने आमाहाल काड्यें || १ ||
बुतडाहा धाकामाने काडी लेदें ।
तोअ मोठी मायासे हादी लेदें || २  ||
जादु, तंत्रा, मंत्रा धाक नाई हेय ।
हजारों बुतडे तांगाडी काड्यें ॥ ३ ॥
बोसम कोळीबी धाक नांइ लागे ।
तोंअ लोयासे आंमां जांहु होरगे || ४  ||
मोता होगों आम्हांले धाक नाई लागे ।
तोंडी टाक्यों तूंये मोता नांगो || ५  ||
आनंदि आनंद आंमा बादे हेते ।
जोलमजुग तोओ आखुहूं गीतें ॥६॥

४५ ख्रिस्ता तुल सोडीन केस जाऊं

(चाल – तुज सोडून ख्रिस्ता जाऊं कुठे)

तूल सोडिन ईसू जाऊं केस । तूल सोडिन ईसू जाऊं केस॥ धृ॥

तूल सोडिन जायना बोसम कोळी हेय ।
आगी दोऱ्या तांआं हेय || १ ||
पापी आंयीभारी हेतो ।
तोओ वाचि मान धाक हेतो ॥ २ ॥
गुन्हां माफी मांआं कोओ ।
हाद मान तोओ गोओ || 3 ||
जुग दोरतीमे तुज बोचावनारों ।
तोओ वाची कादो नाई बिहरो || ४ ||
तोओ आरि रोआं आत्मा देजे ।
सेवट होरगामे मान लेजे ॥५॥
तोओ वाचि मान सुख नांई हेतों ।
होरगा कोळि सुख मोठों ॥६॥

४६ खुशीगीत

(चाल – हर्ष वाटतो बहुत हर्ष वाटतो)

राजी एअतोहो ईसू राजी एअतोहो ।
मांआं आत्मा तोओ एहें एई रोअहे ॥ १ ॥
खूब गोंमतोहो ईसू खूब गोमतोहो ।
मांआं बादों मोन तुल होपी देतोहो || २  ||
तूं बोचावतोहो ईसू तूं बोचावतोहो ।
त्याहाटी आंय तोअ गीतें आखतोहो || 3 ||
शांति दोतोहो ईसू शांति देतोहो ।
मांआं मोनमे यइने तू बोहति कोअतोहो || ४  ||
मोदत कोअतोहो ईसू मोदत कोअतोहो ।
सुख दुःखामे आरि रोई शांति देतोहो ॥ ५ ॥

आनंद उबजेहे ईसू आनंद उबजेहे ।
होरगामे आम्हाले पूरो आनंद तूं देहे ॥ ६॥

४७ ईसू जीव वाचाडनारो 

(चाल – यीशू मसीह मेरी प्राण बचैया)

ईसू देवें मांआं जीव बोचाव्यो ।
जीव बोचाव्यो ईसू देवें ॥धृ॥
जी कादों पापी त्याइहीं जाहे ।
ईसू गुनाहां माफी कोअहे ॥१॥
बुताआ ताबामाने काडी लेदें ।
पापाहा जुलमांमाने हादी लेदें ॥२॥
या दुन्यामें चालांहाटी गोति देजे ।
सेवट हुदूं आमे मोदत कोअजे || 3 ||
तोअ लोई पाडी, जीव बोचाव्यो ।
चोक्खा लोयावे ईमान थोव्यो || ४  ||
तिन दीही ईसू बुंयीमे रोयो ।
जिवतो एईने होरगामे गोयो  || ५ ||
जागो तियार कोरां ईसू देव गोयो ।
त्या जागावे मांआं मोन लाग्यों ॥६॥
मांन मोत यिई तोवे आरी रोजे ।

आखेर हुदू मांआं खोबर लेजे ॥७ ॥

४८ खूब आनंद आम्हांल हेय

(चाल – महा आनंद आपणने थाय छे जो)

मोठो आनंद आमाहाल एअहेरा ।
आमां पाप्याहाल ईसू देवें काडि लेदेंरा ।
आमें कुन्हां माफी आम्हांल मिळी गोयीरा ॥ धृ ॥

काळ्या बुता ताबामाने काडि लेदेरा ।
कोहडाज धाक नांइ आमाहाल रोयोरा  ॥ १॥
आमे बाट ईसू देवे काडी टाक्योंरा ।
जीवता देवा आमा पोयरें जायेरा  ॥२॥
आमाहाल आंमी होरग मिळीरा ।
त्याआ लोयासे होरग मिळीरा ॥ ३ ॥

४९ ईसू राजा मांआं देव

(चाल – कृस झेंडा प्राण हमारा)

ईसू राजा देव मांआं । ईसू राजा देव
जिवतो जागतो देव मांआं । जिवतो जागतो देव ॥धृ॥
होरग्यो सुख सोड्यो । गोरीबीमें पोड्यों ।
पाप्याहाल तारां येनो । किंमती जीव देनो ।
बोचावनारो देव मांआं, बोचावनारो देव ॥ १ ॥
हुळि खांबावे चोड्यो । चोक्खों लोई पाड्यों ।
मांहणामाने उठ्यों । ईसू होरगे चोड्यो ।
जिवतो जागतो देव मांआं, जिवतो जागतो देव ॥२॥
पापाहां डोंड बोअयो । मान सुटो कोअयो ।
देवा पोयरो कोअयो । होरगा वारस जायो ।
होना मेहेलामें रोही आय, होना मेहेलामें रोहीं || 3 ||
ईसू सेवा कोअहीं । त्याआ साक्षि दीही ।
बादि जिंदगी खोर्चीही। मोंनमें जागो दीही ।
मोअयें जिवें सेवा कोअहीं, सेवा त्याआ कोअहीं ॥४॥

५० ईसू देवा साक्ष

(चाल – नमन करितो मी नमन)

पागे पोंडतेहें आंमां पागे पोंडतेहैं… ।
खोरा एका ईसू देवा पागे पोंडते…. ॥धृ॥
माफी आमे कोअयी माफी आमे कोअयी ।
बादा पापहां त्यांय माफी आमे कोअयी. ॥ १ ॥
बुत नाहहे आमी बुत नाहहेऽ… ।
ईसू देवा नांव लेता बुत नाहहे || २  ||

सुखी आंमां जाये सुखी आंमां जाये … ।
ईसू देवाल वोळख्यां तोवे सुखी आंमां जाये … || ३   ||
शांति आमाहाल मिळीही शांति आमाहाल मिळीही…।
ईसू देवापाने आमाहाल शांति मिळीही || ४  ||
होरग मिळी आमाहाल होरग मिळी.. ।
ईसू देवा नावें आमाहाल होरग मिळीऽ .. || ५   ||

५१ आंमां चालुहूं उजवाडाम

(चाल – आम्ही चालुं प्रकाशात)

आंमां चालुहुं उजवाडाम उजवाडाम उजवाडाम ।

आमां चालुहुं उजवाडाम त्याआ उजवाडाम ॥ धृ ॥
ईसू गोओ आंय जाही, उजवाडाम उजवाडाम ।
त्याआ आरी आंय चालीहीं, त्याआ उजवाडाम ॥१॥
पापाहां माफी मिळविहीं, उजवाडाम उजवाडाम ।
बादें पापे आंय सोडिही, त्याआ उजवाडाम ॥ २ ॥
काम मालका कोअही उजवाडाम उजवाडाम ।
त्याआ गोती आंय लिही त्याआ उजवाडाम || 3 ||
बुत काय कोरी उजवाडाम उजवाडाम ।
बाद्ये वेळें जीत मिळी, त्याआ उजवाडाम || 8 ||
मोताआं वेळ आंय, उजवाडाम उजवाडाम ।
कोवेवी नाइ बिनारो, त्याआ उजवाडाम ॥५॥
गोओ होरगे जाहीं उजवाडाम उजवाडाम।
सुखामे सदा रोंहीं तांआं उजवाडाम ॥६॥

५२ ईसू देवा दुःख मांआं सुख

(चाल – कष्टी तो झाला माझ्यासाठी)

दुःखी ईसू जायो मांआंहाटी ।
फासीवे मोअयो मांआंहाटी ।
सुखी आंय जायो सुटका कोअयी ।

माफी मांन मिळी, पाड्यों लोई ॥ १॥

५३ ईसू देवा गोओ

(चाल – मै तो यीसू प्रभुके घर)
आंय ते ईसू देवा गोओ जाहीं ॥धृ॥
ईसू देव मांआं खोरो मायाळू ।
देखीन रुप लोबायुंहूं ॥१॥
त्याआ मांआं माया पुराणी ।
त्यावाची आंय नाई जीवूं ॥२॥
देवा पागाइही आंय बोअही ।
त्याआ स्तुति कोअही || 3 ||
दिने, रोज देवा रुप देखिही ।
होरगा सुख चाखिहीं ॥ ४॥
‘जयवंत’ आखे ‘प्रभु ईसू नासोरी’ ।
कोरे मांन तोओ पुजारी ॥५॥

५४ होरो – ताडी सोडा

(चाल – छोडो जगकी माया मनुआ या जगमें सुख नही मनुआ)

होरो ताडी सोडा बाहा – बोंअही ।
त्यामें सुख नांइ हेतों बाहा – बोंअही ॥ धृ ॥
होरो ताडी पासाडी गोए खोंडाइ गोयें ।

बाळबोच्चे तुमें उगाडें जायें ॥१॥
होरो ताडी पीने साकला एअताहा ।
गोओ यीइने थेअयील मार देताहा || २ ||
होरो ताडीमें कोलो नुकसान हेतो ।
तुम्हाल बादों मालुम हेतो || 3 ||
आयंबी पोयलो दारुड्यो आथो ।
होरा ताडी बरांडी गुलामीमे आथो || 8 ||
ईसू देवा मांये प्रार्थना कोअयी ।
मोठी माया त्यांय मांयेवे कोअयी ॥५॥
त्यांय मांन गोति देनीं ।
होरा ताडी टेंव सोडांवी देनी ॥ ६॥
बाहा बोंअही ईसू देवा पागे लागा ।
होरो ताडी सोडां मोदत मागा  ॥ ७॥
तोज हेतो हूदरावनारो ।
होरो ताडी हेय सोडावनारो ॥ ८ ॥

५५ होरगा टिकीट

होरगा तिकीट मान मिळ्योंरा ।
मिळ्यों – मिळ्यों, होरगा टिकीट मान मिळ्योंरा ॥ धृ ॥
होरग्यों सुख ईसू तुंये सोड्यों ।
मान पान ईसू तुंये सोड्यों ।
आमाहाल तारा गोरिब जायारो
जायो जायो आमाहाल तारा गोरिब जायोरा  ॥ १ ॥
हूळिवे चोडी किंमती जीव देनों।
पापाहां डोंड तुंयें बोई देनो ।
टिकीटा किंमत तुंये बोअयीरा ।
बोअयी – बोअयी, टिकीटा किंमत तुंये बोअयीरा ॥ २ ॥

होरगा टिकीट ईसू तुंज हेतो ।
सोती वाट ख्रिस्ता तुंज हेतो ।
होरगा टिकीटावे इमान थोव्योंरा ।
थोव्यों – थोव्यों, होरगा टिकीटावे इमान थोव्योंरा ॥ ३ ॥
होरगामें जायनो टिकीट ईसू हेतो ।
टिकीटावे नांव ईसू देवा हेतों ।
होरगा टिकीट तुमां लेजारा ।
लेजा – लेजा, होरगा टिकीट तुमा लेजारा || 8 ||
होरगा टिकीटाल मांये मोनमें राख्यो ।
खोरा टिकीटावे मांये इमान थोव्यों ।
होना मेहेलामे आंय रोहींरा ।
रोही – रोही, होना मेहेलामें आय रोहींरा ॥५॥

५६ खोरी जोडीज ईसू देव

(चाल – जोडी ते जोडी आता प्रेमकुसुममाला)

जोडामें जोडों खोरों ईसू देव खोरी
ईसू देव खोरो माया कोअनारा ॥ धृ ॥
जोडील होदां हाटी ईसू जोडों येनों ।
ईसू जोडों येनों । त्यांय जीव देनो ॥ १ ॥
जोडील चोक्खी कोरां लोई पाडी देनो ।
लोई पाडी देनो डोंड बोई देनो ॥ २ ॥
जोडील होदी काडिन ईसू देव गोयो ।
ईसू देव गोयो होरगामें गोयो || 3 ||

ईसू लायासे देवा लोक त्याआ जोडी हेती ।
ईसू जोडी हेती। सोती जोडी हेती || ४  ||
सुखदु:खामें ईसू जोडों आमें आरि रोहे ।
आमें आरि रोहे । आमें मोदत कोअहे || ५  ||
सोती जोडा आरि आमां होरगामें रोहूं।
होरगाम राहू दुःखा वोगर रोहूं || ६  ||
ईसू जोडा गीते आमां खोरें मोनें आखुहूं।
खोरें मोनें आखुहूं। जोलामजुग आखुंहूं ॥ ७ ॥

५७ ईसू ख्रिस्ताआ शूर सिपाई

(चाल – दळ कुच करि प्रभु ख्रिस्ताचे मी शिपाई गडी)

ख्रिस्ती लोडाई कोरां चाला आगला ।
आंय ख्रिस्ती सिपाई आंय ख्रिस्ती सिपाई ॥ धृ ॥
खोरेंपणा कोंबार बांदीने ।
न्यायपणा चिलखत पोवीनें ।
खोरी गोठीहीं चापले पागामें पोवीनें ।
आंय ख्रिस्ती सिपाई ॥ १ ॥
मुनकामे तारणा टोपी पोवीनें ।
विश्वासा ढाल आगला दोईनें ।
तलवार वचन निंहाणीनें ।

आंय ख्रिस्ती सिपाई ॥ २ ॥
लोडाईमें दीनें प्रार्थना कोईनें ।
देवा सेवकांहाले मोनमें राखीनें ।
आत्मा गोति लीईनें ।
आंय ख्रिस्ती सिपाई || 3 ||
लष्करा आगेवानाल आगला राखीने
माआ जीव त्याल होपि देईनें ।
अर्पण त्याल कोई देईनें ।
आंय ख्रिस्ती सिपाई || 8 ||
मोअनो विचार ठोरविनें ।
एहके नक्की ठोरविनें ।
कोदा डासली पीईनें ।
आंय ख्रिस्ती सिपाई ॥५॥
दुन्याआरी नातों तोडीनें ।
जातजमात बादें सोडीनें ।
बादी कुडी होपी देईनें ।
आंय ख्रिस्ती सिपाई  ॥६॥
ख्रिस्ताआ तारण मार्ग खोरो ।
माआ ईमान त्यावे हेय पुरो ।
मोअहूं तेवी नांई सोडुहूं।

आंय ख्रिस्ती सिपाई ॥७ ॥

५८ आमे सोबाआ

(चाल – वधस्तंम हेच आमचे भूषण)

फासी खांब ओज आमें सोबाआ ।
यावाचि आमें बिहिरी नांई साबाआ ॥ धृ ॥
आमें लोकहां निसाणी फासी खांब हेतो ।
आमें डागीनो हुळी खांब हेतो ॥ १ ॥
बुता लोकहां गाळीहीमें आमें मान हेतो ।
गाळ्या मार खांहूं त्यामे मान हेतो ॥ २ ॥
सुखादुःखामें आंमां खुषी हेतें ।
नागे उगाडे तेबि खुषी हेते || 3 ||
ईसू देवा गोठ आंखा रातदिही फिरहू ।
हुळी खांबा दुःखे आंमां उठाबूहूं ॥ ४ ॥
या दुन्यामे आंमां खुब सुखी हेतें ।
बारिमास आंमां आनंदामें हेतें ॥ ५ ॥

भाग ५ : देवळाम कोअनो भक्ती

५९ ईसूवे मोदत मागनो

(चाल – नमितों लीन मनें तुजप्रति)

आथे जोडी प्रार्थना कोअतें हें तोओ ।
खोरा ईसू देवा तूं मोदत कोओं ।

खोरा ईसू देवा तूं मोदत कोओं ॥धृ॥
भक्ति सोबायमें तूं हाजर रोजें ।
गितें आखां आमाहाल गोति देजे ।
साक्षी दांआं आत्मा तोओ देजे ।
तोओ सेवा आमेंपाने लेजे ॥ १ ॥
तोओ वाची आमें नांई चाले ।
गोति वाची मूख नांई बोले ।
आत्मावाची लोक नांई आले ।
तोओ गोठ्या लोकहां मोनमे गाले || २ ||
बोठलांहां मोनमें काम कोओ ।
बुता आथामाने सुटकों कोओ।
त्याहाले लोक तोओ कोओ ।
होरगा कोळी भागीदार कोओ ॥३॥

६० ईसू देवा भक्ति कोअनों

( चाल – देवा तुज आतां नमन करितों )

देवा तोओ आमां । भक्ति कोअतेहें ।
आथ जोडी आमां । पागे पोडतेहें ॥ धृ ॥
तोओ भक्ति कोरां टाकी खोटा सोंद ।
लाग्यो आम्हांल खोरो । तोओ सोद || १ ||
तोओ कायदा हिकाडे । वाट तोओ देखाडे ।
मुखा दर्शन तोओ । आमाहाल देखाडे ॥ २ ॥
खोटा मार्गमे तूं जाआं देहेमा देवा ।
ईज विनंती । हेती देवा ॥३॥
सुख शांति देनारा । आमे पालन कोअनारा ।
होरगा कोळीम लेनारा । बोचावनारा ॥४॥
खोरी भक्ति कोरां पाग तोओ दोरां ।
आत्मा तोओ देजे स्तुति कोरा ॥५॥

६१ भक्तीहाटी आमंत्रण

(चाल – नन्हे मुन्हे बच्चे आवा चले…)

चाला बाहांबोअही बादे मिळीने ।
खोरा ईसू देवा आपा भक्ती कोअहूं ॥ धृ ॥
भक्ति कोअहूं भक्ति कोअहूं ।
खोरा ईसू देवा आपा भक्ति कोअहूं || १  ||
हार्य़ा  गोठ्या काढीने मोनापाने ।
आपा बादे त्याआ गीतें आखूहूं || २ ||
कान देईन मोन लावीन ।
शास्त्रवचन – त्याआ आपा वोनायूंहूय ॥ ३ ॥
खोरामोने आत्मा गोतीसे ।
त्याआ प्रार्थना आपा कोअहूं ॥ ४  ॥
त्याआ सेवेहाटी कुडी, मन, धन ।
अर्पण त्याले आपा कोअहूं ॥५॥

६२ देवा सोबाय

(चाल – प्रभुरे तव सहवास घडावा । क्षणभर विरह नसावा)

ईसू देवा तोओ । सोबाअीमें येंयनों ।
खुब हारों गोमें तांआं जांयनो ॥धृ॥
देवळामें जायने । हाऱ्या गोठ्या वोनानों ।
तांआं बोहि । ओकल्या गोठ्या वोनानों ।

त्या आमें मोनमे राखनों ।
आमाहाल गोमे खूब हारों ॥ १ ॥
तोओ गोठ्या वोननारां कान देजे ।
आमाहाल होमजनादरों मोन देजें।
आमां बादहांल आत्मा देजे ।
तोओं आखल्ये चालां गोती देजे || 2 ||
ताओ सोबाओमें। यांआं मोन देजे ।
आमे बाद्या अडचणी दूर कोअजे ।
आमें मोनें शांत कोअजे ।
सोबायीमें आमाहाल बोरकत देजे ॥ ३ ॥
तोओ भक्ति कोरां चोख्खो मोन देजे ।
आमाहामेने पापो काडी टाकजे ।
तोओ मोन आमाहाल देजे ।
सेवट आमाहाल होरगामें लेजे || 8 ||

६३ ईसू भक्ति कोआ

(चाल – स्मर बदगुरुचे पाय मन तूं स्मर सद्गुरुचे पाय)

ईसू देवा भक्ति कोआ ।
बाहा बोअहीं ईसू देवा भक्ती कोआं ॥ धृ ॥
ईसू देव हेय गुंनाहा माफी देनारो ।
माफि देनारा भक्ति कोआ – ।
बाआ बोंहही माफि देनार भक्ति कोआ || १  ||
ईसू राजा हेय खोरी शांति देनारो ।

शांति देनारा भक्ति कोआ –
बाहा बोअही शांति देनारा भक्ति कोआ || 2 ||
होरगा कोळी हेय खोरो ईसू राजा ।
ईसू राजा भक्ति कोआ – |
बाहा बाअही ईसू राजा भक्ति कोआ || 3 ||

६४ ईसू देवा मोठी माया

(चाल – सुखाचे सागर माझ्या हृदयी साठले)

ईसू देवा मोठी माया । आमाहावे जायी ।
पाप्याहाल तारांहाटि मोठी दया कोअयी ॥ धृ ॥
मरियम कुंवारि पेटे ईसू राजा जन्म्यो ।

डोगरांहां गोठो ईसू देवा तुल गोम्यो ||१ ||
काळ्या बुता आरि लोडाई, ईसू तूंये कोअयी ।
बुता उपेईसू राजे खोरि जीत मिळवी || २ ||
हुळी उपे चोडिने तुंये चोक्खो लोई पाड्यों ।
चोक्खो लोई पाडिन ईसूंय आंम्हांल पोयरें कोअयें ॥३॥
होरगा कोळि खोरो राजा ईसू देव हेतो ।
जोलामजुग्या होरग्या सुखा ईसू राजा हेतो ॥४ ॥
मोअयें जिवे आमाहाल पाकों सोंद लाग्यो ।
तोओ भक्ति कोरांहाटी खोरों सोंद लाग्यों ॥ ५  ॥
ओला मायाळु ईसू देवावे तुमां इमान थोवा ।
तुमें पापी मोनामें ईसू राजाला थोवा ॥६ ॥
जिवता ईसू देवावे तुमां खोरो ईमान थोवा ।
पाको इमान थोवहा तोवे होरगामे रोहा ॥७ ॥
मायाळु ईसू साक्षि देते रातदिही फिरुहूं ।
मोअये जिवे साक्षि देते गाळ्या मार खाहूं ॥८ ॥
दयाळु ईसू साक्षिहाटी लाता मार खाहूं ।
लाता मार खातें, खातें ईसूहाठी मोअहूं ॥९॥
ईसू साक्षिहाटी जे लोई पाडी दीई ।
जीव देनारांहांले ईसू जीवना मुगुट दीई ॥ १० ॥

६५ सेवा प्रार्थना

अभग
देवा तोओ आमां पागे पोडतेहें ।
तुल आखतेहे, मोनापाने ॥ १ ॥
तोओ गोठी आमें मोनमें तूं राआंदे ।
गीते तूं आखांदे, मोनापाने ॥ २ ॥
बुता गोठी आमे मोनामेने काढ ।
तोओ आरे जोड, लाव आम || 3 ||
तोओ साक्षी दांआं आमांहाल तूं रे ।
आत्मा गोती देजे मोठी देवा ॥४॥
आंमा बादांहाले दिने सांबाळजे ।

सेवक कोओजे तोओ देवा ॥५॥

६६ मांआ मोनमें माहारी ये 

(चाल – वहेला वहेला वहेला प्रभुजी)

माहारी माहारी माहारी ईसू । मांआं मोनमें येजेरा ॥ धृ ॥

मोनमें थीइनें बोहती कोई चोक्खों मोन कोअजेरा ॥१॥
मोनमें बोहती कोई ईसू । बादों तोओ ताबे लेजेरा ॥ २ ॥
पवित्र आत्माके मांन तूं बोंअजे । साक्षी दांआं गोती देज़ेरा॥ ३ ॥
काळ्योबूत भारी जोर कोअहे। बोसम कोळीमे लीई जांआरां॥ ४ ॥ ।
तोओ गोती मांन देजे । बुता आरि लोडाई कोरांरा ॥५॥
लोडी, लोडी मोई जाही। पेन होरगा मुगुट लीहींरा ॥६॥

६७ मांआं मोनमे ये

(चाल – यीश, यीशू मनमे आ जा )

ईसू देव ईसू देव मोनमें येजे ।
मोनमे येयनें बोहती कोअजे ॥ धृ ॥
बाटलों मोंन चोक्खों कोअजे ।
बादा गुन्हां माफि कोअजे ॥१॥
मोना राजा ईसू तूं रोजे ।
शांति आनंद मांन देजे || २  ||
प्रार्थना आत्मा मांन देजे ।
प्रार्थना आत्मासे बोअलो राखजे ॥३॥
पवित्र आत्मासे भरपूर कोअजे ।
आत्मा गोतीसे सेवा लेजे ॥४॥
कामधोंदामे तूं बोरकत देजे ।
दान दांआ तूं मोंन देजे ॥५॥
बादी जिंदगी तोअ ताबे लेजे ।
पवित्र सेवामें उपयोगी कोअजे ॥ ६॥
मोता वेळे आरि रोजे ।
होना मेहेलामे मांन लेजे || ७  ||

६८ ईसूल आमंत्रण

(चाल – प्रभुजीने रेहवा मंदिरतू खोलीये, खोलीये, खोलीय, खोलीये)

आंमे मोनमे ईसू राजा तूं ये ।
तूं ये, तूं ये, तूं ये ॥ धृ ॥
पापी बाटाला मोनमे तूं रोओ ।
चोखे लोयासे मोने चोक्खों कोओं ।
बादा गुनाहा माफी कोओं || १ ||
मोना बांअणो उगाडी देतेहे ।
मोनमे यांआंहाटि प्रार्थना कोअतेहे ।
बादो – मोन – तूल देते हे ॥ २ ॥
पवित्र आत्मासे आमाहाल बोअजे ।
प्रार्थना – गोतीसे आमाहाल बोअजे ।
स्तुति – आत्मासे – आमाहाल बोअजे ॥ ३ ॥
काळ्या बुता उपे जीत देजे ।
बादा पापहांवे जीत देजे ।
पवित्र आत्मासे भरपूर कोअजें || 8 ||
मोना राजा ईसू तूं रोजे ।
शांति आनंद आमाहाल देजे ।
शांति आत्मांसे आमाहाल बोअजे ॥५॥
दुःखा वेळे मोनमे रोजे ।
मोता वेळे आरी रोजे ।
होना मेहेलामे आमाहाल लेजे ॥६ ॥

६९ सेवाहाटी पविन्नात्मा गोती लेयनी

(चाल सेवाना संत बनी रहोयो ओ बन्धूओ)

सेवा कोरां आत्मा गोति लेतें । ओ बाहा बोअही ।
सेवा कोरां आत्मां गोति लेतें ॥धृ॥
पवित्र शास्त्र दीने वाचीने ।
गुडगा टेकीने प्रार्थना कोईनें ।
पवित्र आत्मा गोति लेतें ॥१॥
ईसू चेलाहांय खोरि सेवा कोअयी ।
प्रार्थना आत्मासे मोठी सेवा कोअयी ।
आत्मा गोती लेयने कोअयी ॥२॥
लाखों लाकहांल ईसू गोठ आखी ।
खोरी गोठ मोनमे राखी ।
मायाळू आत्मासे आखी ॥३॥
हजारो बुतडें तांगाडी काड्यें ।
लाखो लाकहांल पापहामेने काड्यें
ईसू देवा गोतीसे कोअयी ॥ ४ ॥
बादी जिंदगी ईसूले देतें ।
बाळबोच्चे अर्पण कोअतें ।

होनो, मोन देयने सेवा कोअतें ॥५॥
खोरी सेवाहाटी इनाम मिळी ।
जीवना मुगूट सेवकाहांल मिळी ।
सदा टिकनारो आर मिळी ।
ओ बाहाबोअही ईसू राजा आर त्यांहाले गाली ॥६ ॥

७० ईसू देवावे होंरगा बीख मागनों

(चाल – त्राता दीन दयाळ । दीन दयाळ जगते नाव जाण्यो)

ईसू दयाळू खूब दयाळू खूब ।
तेवी लोकाहांय देनो दुख ॥धृ॥
दया कोइनें दुन्यामे येनो लोकाहाल सुख देनो ॥ १॥
बुता आरि लोडिनें जीति लेदे । ताबामेने काडि लेदे ॥ २ ॥

पागे फीरीनें गोठ्या आख्या । बुख्याहांल देन्या बाख्या ॥ ३ ॥
हजारों दुःखे हारे कोअयें । दुःख्याहांले सुखी कोअये ॥ ४ ॥
बुताआ लोकहांय चेहेटा कोई। तुये ती सहन कोई ॥५॥
हुळीउपे चोडी देनो जीव । तूं खोरों मायाळू देव ॥ ६॥
चोक्खों लोइ मांयेहाटि पाडी । होरगे गोयो चोडि ॥७॥
तोअ लोयासे मान माफि मिळी । होरगामें सुख मिळी ॥ ८ ॥
दयाळू ईसू गीतें आखुहूं। होरगामें आरि राहूं ॥९॥
ओहडा देवा पागे लागा। होरगा कोळि त्यावें मागा ॥ १० ॥

७१ जीवता ईसू देवा प्रार्थना

(चाल – स्मर सद्गुरुचे पाय । मन तूं ॥)

तूं आमे जीवतो देव । ईसू देव ॥ धृ ॥
सोडीन होरगाले दोरतीवे येनों
तोओ पोड्यों ईसू नांव || १ ||
पाप्याहाटी तूं फासी उपे चोड्यों ।
लोई पाड्यों; बाचाड्यों जीव || २ ||
तिसरे दिही मरणामाने ।
जिवतो जायो – तूं देव || 3 ||
दिने रोज या दुन्याल आखुहू ।
“ईसू खोरो जीवतो देव” || 8 ||
जीव, कुडी आमे राख तोओ ताबे ।
तोओ कामें आमाहाले लाव ॥५॥
तोओ गोय हादणों आमाहाल यीइ ।
सुखा – जागे – लेजें – आमे जीव || ६ ||

७२ ईसू भक्ति

आमां खोरा देवा पागें पोडतेहें ।
आमां तीयाल मोनमें थोवतेहे ॥ धृ ॥
आमां खोरादेवा माया ईतवुतेहे |
तीया एकुच पोयरो मोकल्यो हो ।

आमां ईसू देवा भक्ति कोअतेहें ।
आमा तीयावे भोरुसो थोवतेहें ॥ १ ॥

भाग ६ : सुवार्ता प्रसार

७३ ईसू ख्रिस्ता आमंत्रण

(चाल – ख्रिस्त वाणी बोलाविती)

ऐका ईसू देव बोलहे।
काय दुन्याल आखेहे ॥१॥
तुमा पाप दुःखे – कोय बादे ।
पीडले हेय भारी बादें || २ ||
बादे तुमा माअही येजा
तुमे जीवाल सुख लेजा ॥ ३ ॥
ईसू देवा – वोनायन – बोल ।
धीर येहे माआं मोनाल || 8 ||

७४ हारी गोठ

(चाल – शुभवृत्त प्रसाराचे गड्यानो..)

ईसू गोठ आखुनुं पावुहूं।
आपू कामें आथे लेता ॥ धृ ॥
फांपी पुखा आने पापी लाकाने ।
आखता माया खांबावेने पावुहूं || १  ||
पाप्यांहा खातोरे मांहां रुपे ।
लीनें ईसू आलो दुन्यामें पावुहू ॥ २ ॥
हुली खांबावे जीवे दीने ।
खोंडी लेदें सुटको केयों पावुंहू  || 3 ||
बोलेहे भारत पापा आगीमें
धोरमें कोरमें नांहां कामामें आवतो पावुंहूं॥ ४ ॥
बाट खोरी आन जीवनुं ईसू ।
ईसू गीते आखुहूं बोठें मिलीनें पावुंहूं ॥५॥
देता डीले, मोने पोयसा ईसूलें ।
जीही नांहां मालूम तीही आखुहूं पाहूं ॥ ६ ॥

७५ खोरी ईसू देव

(चाल – घट डोइवर)

ईसू देव तुंजे हाय खोरो देव ।
तोओ बाची नांहां बीहीरो देव ।
तारणारो मांआं ॥ धृ ॥
दुन्यामें आवीनें हाऱ्या गोठ्या आख्या ।
चेलांहां हारी तुं गांवो गांवे फियों ।
लोकांले हूदरावा ॥ १ ॥
आंमां पापांहा खातोरे जीवे देदो ।
हुली खांबे चोडीने रोगत पाड्यों ।
तारणारो मांआं॥२॥
दोरतीमें पुरायो फासो उठ्यों ।
दर्शन दीने होरगे चोड्यों ।
तारणारों मांआ ॥३॥

७६ ईसू देवा साक्षि दाहा का ?

(चाल – ख्रिस्त राज्यची सुवार्ता या जगांत सांगाल कां ?)

ईसू राजा हारी गोठ या दुनीयाल आखहा का ? |
हालेलूया हालेलूया दिनें तुमा कोअहा का ? ।
पवित्र शास्त्र आरि लेयने ।
पवित्र आत्मा गोति लेयने ।
राजहां राजा ईसू देवा साक्षि तुमां दाहा का ? ॥१॥
बाजों, तबला आरि लेयने ।
जांजा चिपळ्या आरि लेयने ।
तारनारा ईसू गुरु स्तुति कोअहा का ? || 3 ||
पाप्याहा बोचावनारो ईसू हेतो ।
गुन्हां माफी ईसू देनारो हेतो ।
शांति देनारो ईसू गुरु दीनें साक्षि दाहा का ? ॥३॥
हुळी खांबे ईसू चोड्यो ।
पवित्र लोई ईसूंय पाड्यों ।
पापहां डोंड बोअनारा ईसू गोठ तुमा आखहा का ॥४॥
माहणामानें ईसू उठ्यों ।
होरगा कोळी ईसू चोड्यों ।
सदा जिवता ईसू राजा सदा साक्षि दाहा का ? ॥५॥

७७ दुन्यामें मोन भुल्योंही

(चाल – क्यों मन भुला है यह संसारा)

या दुन्यामें मोन भुल्योंहों ।
जिवता देवाले सोडी देनहों ॥धृ॥
या दुन्यामें सुख टिकनारो नांई ।
नोयी पुरा रोको जातो रोई ॥१॥
आयो, आबो थेए पोयरें ।
ते बांदे नाई आपे आरि येनारे ॥२॥
छेल्ला दिहाहाम तुमां काय कोअहां ।
ईसू देवा आगला काय आखहाँ || 3 ||
जे गुना तुमहांय रात दीही कोअयाहां ।
ईसू देव तियार हेय माफी दांआं गुनाहा ॥४॥
बोसामे कोळीमे तुमां पोडाहा ।
त्यामें जोलमजुग तुमां रोडाहा ॥५॥
दुःखामेनें सुटांहाटि विचार कोआ ।
होरगामें जांआहाटि ईसू पाग दोआ ॥६॥
त्याल नांई ईसू देव दूर कोअनारो ।

ईसू हेय जोलमजुग्यों सुख देनारो ॥६॥

७८ दुन्यां माया सोडा

(चाल – छोडो जगको माया मनुआ)

दुन्या माया सोडे भाई ।
या दुन्यामे सुख नांई भाई ॥धृ॥
या दुन्यामें भारी दुःख हेतो ।
या दुन्या तू लोब मां कोअतो ॥१॥
खोटाके दुन्या बोअली हेती ।
यामें नांई खोरी शांती हेती || २ ||
या कुडीमे मोन भूली गोयहों ।
त्याहाटी कुडिले दुःख जायहों || ३ ||
मोता वेळे तूं काय कोअहे ।
ईसू देवा आगला काय आखहे || 8 ||
जानारी मायामें भूलीमां जाहे ।
टिकणारी मायासे होरगामें रोहे ॥५॥
खोरा ईस देवा पागे लागे ।
त्याचे तोओ गुन्हा माफी मागे || ६ ||
तोवे मोनेमे खोरी शांति यीई
देवा खोरी माया मोनमे रोई ॥७॥

७९ तुमा बाआं मां कोअहा

( चाल – दानीश सीखी ऐ नादानी देरी तुम क्यों करते हों )

बाहा बोअहीले आंमां आखतेहे। काहा वाआ तूमा कोअतें हें ।
वोनानो बोखत आजुज हेतों तुम्हांल वाचाडा तियार हेतों ॥ १ ॥
बाआ तूंमा । बाआ तूमा । बाआ तूंमा । कोअहा मां  ॥ धृ ॥
पापी लोकहांय दुःख कोआ । ईसू पाग तुमां दोआ ।
तुमे गुनाहा माफी कोरी । मोन तुमे चोक्खों कोरी ॥ २ ॥
पापहां डोंड ईसूंय बोअयो । हुळीउपे चोडि गोयो
आपेहाटी जीव देनो । चोक्खों लोई पाडि देनो ॥ ३ ॥
मोत पाही हेय तुमे। आथामे नाइ जीव तुमे ।
मोत थीईने लेय जाई । कुडि ईही पोडि रोई ॥ ४  ॥
जोवेज जीव तोवेज आशा । पासे नांई हेय आशा ।
खोरं दुःख कोइ तुमां । ईसू पाग दोआं तुमां ॥ ५ ॥

८० उंबर माहारी जाहे

(चाल – आयुष्य वेगें पळते गड्या, चल का शशीर लवकरी फीर)

उंबर जाहे बाहा बोअही,

खोटा धोंदा सोडिने ईसू पागे लागा ॥ धृ ॥
गोडि, कोलाक, मोयना, बोरहें। पुरा रोके नींगी जातेहै।
मोत पाही पाही येहे । ईसूवे इमान थोविनें पागें लागा॥ १ ॥
हानोपण, जुवानीपण, । जायने यिई डायोपण, ।
नींगी जाई जीवप्राण, । होडी जाइ कुडी ईसू पागें लागा॥ २ ॥
सोंद, फोंद, रोंग सोंग। खुब कोअहे खोंटा ढोंगे।
मोजा कोअहे खोटा ढोंगे ।
बोसम कोळि मिळीरा ईसू पागे लागा || 3 ||
ईसू देवें जीव देनों। चोक्खों लोइ पाडि देनों, ।
मोता नांगो तोडि देनो, ।
होरग्या सुखाहाटी ईसू पागे लागा ॥ ४ ॥

८१ ईसू राजाल माना

(चाल – जुठा देवने मानें दुन्या । जुठा देवने माने)

ईसू देवाल माना बाहाबोअही। ईसू देवाल माना ॥ धृ ॥

ईसू देव हेय पाप्याहा तारनारो, ।
गुन्हां माफि देनारो देव   || १ ||
ईसू देव हेय जिवतो जागतो ।
जागता देवाल माना बाहाबोअही  ॥ २ ॥
ईसू गुरु हेय खोरी शांति देनारो, ।
शांति देनाराल माना बाहाबोअही || 3 ||
ईसू देव, हेय होरगा कोळी राजा ।
होरग्या राजाल माना बाहाबोअही || 8 ||
ईसू देव हेय होना मेहेला धोणी ।
खोरा देवा भक्ति कोआ बाहाबोअही ॥५॥

८२ जीवना बाखे

(चाल – यिशूने कहा जीवनकी रोटी)

ईसू आखहे जीवना बाखे । जीवना बाखें आंय हेय ॥ १ ॥

ईसू आखहे जीवना पायी। जीवना पायी आंय हेय ॥ २ ॥

ईसू आखहे दुन्या उजवाडो । दुन्या उजवाडो आंय हेय॥ ३ ॥

भाग ७ : विशेष प्रसंगाहाटी

८३ बोराडा बोखत आखनो गीत

(चाल – शुभ वर मला असावा देवा)

या जोडाले बोरकत तूं दे देवा
या जोडाले बोरकत तूं दे ॥ धृ ॥
याहां सोंसार सुखा कोओ ।
भक्ति रोज एय यांहा गोओ ॥१॥
दीनें रोज यांहांल सांबाळ ।
सुखामें जांआं दे, यांहां काळ || 3 ||
बाळ बोच्चे तू बाडे लागवे ।
तोओ बाडामें त्याहालें बागवे ॥३॥
याहा धोंदोमें तूं बोरकत देजे ।
दान दाआं तूं मोन देजे || 8 ||
लांबी जिंदगी तूं याहांले देजे ।
याहांवे तोओ सेवा लेजे ॥५॥
शांति, आनंद दीने देजे ।
याहां मोनमे बोहती कोअजे ॥६॥
प्रार्थना मोन याहांले देजे ।
ख्रिस्ती रोआं गोति देजे || ७  ||

८४ बोराडा गीत

(चाल – मधुर मुरली रव ऐकुन कानी-)

सुंदर इं बोराड लावे प्रभुरे ।
मोठो आशिर्वाद बांदे दारें ॥धृ॥
सोंसाराआ जोडाल फुलाये फुले ।
बोवडों बोवडी ये बेन फुलें ।
ईसू देव जोडे तें बेनी फुले ॥१॥
लांबी जिंदगी यांहा कोअजें ।
सुख शांति आनंद तूं देजे ।
विनंती ओलीही देवा तूं बोनाजे || 3 ||
प्रभू कोओरा यांहा सांभाळ ।
देजे यांहांल सुंदर बाळ ।
कोओ सोंसार प्रभु प्रेमळ || 3 ||

८५ भारत देशाहाटी प्रार्थना

(चाल – प्रियकर हिंदीस्थान अमुचा प्रियकर हिंदीस्थान)

प्रियकर भारत देश । आमे । प्रियकर भारत देश ॥धृ॥
बादा सुखाहा हारा गुणाहां, । बादा गुणाहां खाण ।
खोराखोर । बांदा गुणाहां खाण । आमे ॥ १ ॥
चिंता याआ कोअहूं दिने, । दोअहूं याआ अभिमान, ।
खोराखोर । दोअहं याआ अभिमान आमे ॥२॥
दाहूं धन, दाहूं मोन। याहाटी दाहूं जीव ।
खोराखोर । याहाटी देहूं जीव । आमे ॥३॥
देशा सेवा ज्याल नांय गोमे । मोअलो हेय तो, ।
खोराखोर । मोअलो हेय तो । आमे || 8 ||
आंमे देवा प्रिया भारता, । तूं सदा तारण कोओ, ।
खोराखोर । तूं सदा तारण कोओ, । आमे ॥५॥

८६ भारताहाटी प्रार्थना

जय जय जय जय तो सदा जय जय । खोरा ईसू देवा ॥ धृ ॥
तोअ सुवार्ता भारत देशाल आखां तूं गोति दे ।
पापहां आगीमाने तूं काढ एकेक आत्मा, देवा ॥१॥

८७ (चाल – जय जय येशु माझा प्राण).

देते आपा बादें मिळीन । भारता तिरंगी झेंडाल मान ॥

भारताहाटी प्रार्थना कोऊंहूं। सुख शांती देवावे मागूहूं ।

भाग ८ : नोवे गीते

८८ ईसू देवा नांव लेते

(चाल – घ्याहो घ्याहो, नाम नाम)

लेते आपा नांव नांव ।
लेते आपा देव नांव ॥धृ॥
लेते आपा नांव नांव ।
लेते आपा ईसू नांव ॥

८९ देवा बोचावनाहा बोरकत

(चाल – देवा तुझ्या वचनाने मन माझे भरुन गेले)

देवा तोओ वोचनाहाकोय मोन मां बोराय गोया ।
खुशी जाया मां मोन देवा तोओ वोचानाहाकोय ॥धृ॥
पवित्र शास्त्र देवे देनाहा ।
खुशी जाया मां मोन देवा तोओ वोचनाहाकोय ॥ १ ॥
पवित्र आत्मा मोनामाय येनो ।
सुख वाटेहे मान देवा तोओ वोचनाहाकोय || २ ||
देवा वोचने बोनायनें मान ।
खुशी जाया मां मोन देवा तोओ वोचनाहाकोय ॥३॥

९० पोयला माअहा पापामाय पोडना एन ईसू तारणारी

एदेन बाड्येमाय, एदेन बाड्येंमाय ।
फळ खाईनें ठोगाय गोये बुता गोठ्येमाय ॥ धृ ॥
आदाम हवाये पाप कोअयां ।
पोरमेहेरा बाड्येमानें काडी देने पारदेशामाय ॥ १ ॥
आदाम हवाये इं काय कोअया।
काळ्या बुता राज चाला लाग्या आखी दुन्यामाय ॥२॥
आबोहो मायाळू माया कोअया ।
पोरमेहेरा योकायोक पोहो देनो पापी दुन्यामाय ॥३॥
ईसू येनारा लोडाई कोअयी ।
बुता आथामाने सोडवी लेदें होरगा राजामाय ॥४ ॥
दुःखी आतेरा सुखी जाये ।
बाहाबोअही तुमा इमान थोवा ईसू देवावोय ॥५॥

९१ नाताळा गीत

आनंदी नाताळ येनी, आनंदी नाताळ येनी।
होरग्यो सुख सोडीने। ईयू राजा येनो ॥धृ॥
मरियम कुवारी पेट। ईसू राजा जन्म्यो।
डोगराहां गोठो। ईसू देवा तुला गोम्यो ॥१॥
ठेलारी लोक येई। तो पागे पोड्या।
खोरा मोने ईसू । तो स्तुती कोअयीं ॥ २ ॥
मागी लोक येईनें। तो भक्ति कोअयी ।
होना, ऊद, बोळ देईनें । अर्पण कोअयां || 3 ||
आपां बादें ईसू देवा । स्तुती कोअते ।
होना मोन देईनें । ईसूल अर्पण कोअते ॥ ४ ॥

९२ ईसू देवा पासी येयना निसाण्यो

(चाल – चला विरांना पुढे व्हा, पुढे रे)

बाहा – बोअही तुमा बादे होमजीला आमी ।
कोठीण दिही येनाहारा ॥धृ॥
भारी रोग, दुखे दुन्यामाय चालेहेरा ।
जाग जागे दोरती आली रोहीरा ।
आमी सुखा दिही खुब थोडारा
आमी कोठीण दिही येनाहारी ॥१॥
योक बिहीरा कादा नाय मानेरा
बादे दुन्यामाय अंदादुंदी चालीहीरा ।
आमी सुखा दिही खूब थोडारा
आमी कोठीणदिही येनाहारा ॥२॥
कोळाबोय काळ पोडी रोयाहारा
एन लोडाईवोन लोडाई चालेहेरा ।
आमी सुखा दिही खूब थोडारा
आमी कोठीण दिही येनाहारा ॥ ३ ॥
जीवतो ईसू देव माअहाय सोड्योंहारा ।
काळ्याबुता ओकलिसे बादे चालतेहेरा ।
आमी सुखा दिही खुब थोडारा ।
आमी कोठीण दिही येनाहारा || 8 ||
ईसू दुन्यामाय पासो येनारोरा ।
त्या आगला कोठीण दिही येनारारा।
आमी दुखा दिही खुब थोडारा
आमी कोठीण दिही येनाराहा  ॥ ५ ॥
तारणारो ईसू देव हेय रा ।
पापाहा माफी तुमा त्यापाय मागारा ।
तोबे खोरां सुखतुमाहाल मिळीरा ।
कोठीण दिह्यांबोय जीत मिळीरा ॥ ६॥

९३ ख्रिस्ती जीवन

(चाल – येशु रायाचे शास्त्र वाचा)

पवित्र शास्त्र दिने वाचा, पवित्र शास्त्र दिने वाचा ।

ईसू देवा वोय मायाओरी तर, पवित्र शास्त्र दिने वाचा ॥ धृ ॥
प्रार्थना तुमा सदा कोआ, प्रार्थना तुमा सदा कोआ ।
ईसू देवावोय माया ओरी तर, प्रार्थना तुमा सदा कोआ॥ १ ॥
त्या सेवेहाटी दान तुमा दा, त्या सेवेहाटी दान तुमा दा ।
ईसू देवावोय मायाओरी तर, त्या सेवेहाटी दान तुमा दा॥ २ ॥
त्याहारी बातमी दुन्याल आखा, त्याहारी बातमी दुन्याल आखा ।
ईसू देवावोय मायाओरी, त्याहारी बातमी दुन्याल आखा॥ ३ ॥
त्या गिते तुमा खुशीकोय आखा, त्यागिते तुमा खुशीकोय आखा ।
ईसू देवावोय माया ओरी तर, त्यागिते तुमा खुशीकोय आखा ॥४॥
हालेलूया आखा त्या नांवे, हालेलूया आखा त्या नांवा ।
ईसू देवावोय माया ओरी तर, हालेलूया आखा त्या नांवा ॥५॥

९४ मानवी अवतार

(चाल – एका आदिवासी गीता सारखी)

मानवी अवतार लीनें होरग्यो सुख सोडिने ।
पाप्यांहाल तारां आलोरा मां मोयलो देवे ॥ धृ ॥
दोरियामे निंग्यो बादलों – वादलाले तीयां धमाकाव्यों ।

वादलों ठावकों रीयोंरा- मां मोयालो देवे ॥१॥
चार दियांहा मुरदो – मुरदाले तीयां जीवाव्यो ।
जीवतो की बोचाव्यो मां मोयलों देवे || २ ||
पांच मांडा बेन मासे पांच हजार लोकूहूले ।
खावावीन वाटे लागव्यें मां मोयलों देवे ॥३॥
ओते मोडें कामे कीईनें – फासी खांबावे गीयोरा ।
आमां पाप्यांहा खातोरे – मा मोयालो देवे || 8 ||
आमां पाप्याहा खातोरे – माहांणामे पूराय गीयोरा ।
ईसू जीवतों वीअनें उठ्योरा मा मोयालो देवे  ॥५ ॥
चालीही दिह्यांके ईसू – होरगामे नींगी गीयोरा।

न्याय कोरा फाची आवीरा मां मोयालो देवे ॥६॥

९५ पुनरुत्थाना निरोप

(चाल – जा सांगा मम – योहान २० : १७)

जा आखा आपू पाहूंले, ।
आलो जीकीने मोताले ॥ धृ ॥
मोताआ नांगो तोडीने ।
मायो जेहेकी हापडाले ।
धाक केंहडा जे ।
नांय रियो जे ।
इं नोवाय जे ।
लोडाईजे वेयी इं जां जा आ ।
जीकीने आलो आय तुमा राजा ॥१॥
फासाडी दोबीन काहा बोठाहा ? ।
हुताहा काहा । तुमा व्या जागता ! ।
सोडी द्या तोंदरी ।
खुब आनंदी ।
साधील्या सोंधी ।
आखा हारी गोठीहीं गिते, ।
बातमी द्या तुमा तारणाजे ॥२॥
“जातो हो आगाडीई आवा फासाडीने” ।
इज मागूं आय तुमावे |
वाट मोकली ।
बोठाहाले वेयी,
मोडो पापी ।
होरगा निसाणी देखावा ।
गोरबाने होरगे ली आवा ॥३॥

९६ ईसू राजा स्तुति

हृदया राजा जय येशू नांव ।
शांती देनारा जय येशू नांव ।
दोहो हाजारामे तो हारो नांव ।
मधुर देवा तो हारो नांव ।
मधुर देवा तो हारो नांव पोडते पागे ॥ धृ ॥
लाखामें मोडों हाय तो येशू नांव ।
चोमके तोओ तारो दिहा रोंको ।
मोडों तो नांव, मोडी माया ।
पापी आयें तेवी तोओ माया पोडते पागे ॥१॥
तो वचनांही ध्यान दिहुं ।
तोओ पागाही आये बोहुं ।
आनंदाकी आय पांगे पोडुं ।
देदों माने तुयें जीवदाने पोडते पागें ॥२॥
मांआं खांतोरे देदों तुयें जीव ।
हिकवी माने तो होरगा गोठ्या ।
दिहुं आंये तुले बादों जीवन ।
होरगा मे ले तुं आजे माने पोडतें पागे ॥३॥

९७
(चाल – छोट्या, छोट्या मुला तू)

हाना, हाना पोहा तू ईसू एसे ये ।
हानी, हानी, पोही तू ईसू एसे ये ॥ धृ ॥
तुयेवोय ईसू कोअहे माया ।
फासी उपे देनो जीव त्याआ ।
तारणारो ईसू जीवतो हेय ॥ १ ॥
त्याआ आरे आंय सदा चालिही ।
हारा त्याआ वोचन सदा पाळीही ।
मान लाआंहाटी तो येनारो हेय ॥ २ ॥

९८
(चाल – जिजस इन् द फॅमिली)

ईसू मां गोअमे खूब खुशी हेय ।
खूब खूशी हेय, खुशी हेय ।
ईसू मां गोअमे खूब खुशी हेय ।
खुऽऽब खुशी हेय । (टाळी) ।

९९

खुब हारो ईसू खुब हारो ईसू ।
खूब हारो ईसू मां मोनमे sss मां मोनमे ।

१००

मां मोंनमाय मां मोनमाय ।
मां मोनमाय ये, तू ईसू ।
तू ये आमी, रोआहाटी।
मां मोनमाय. ईसू राजा ।

१०१

जीवतो हेय, जीवतो जीवतो हेय ।

खोरो ईसू देव जीवतो हेय ॥
हालेलुयां, हालेलुया, हालेलुया ।
हालेलुयां, हालेलुया, हालेलुया ॥

१०२

निती २८ : १३

मां दोबाडेहे गुना तोओ।
कोबूल कोईन तू सोडी दे ।
कोबूल कोईन तू त्याआ पागे लागे ।
माफी मिळवे देवापाने ॥

१०५ ख्रिस्त जयंती

आखा जगता बोनावणारा जन्म दिही
डिसेंबर मोयनो ने तारीख पंचवीसवी ऽऽऽs
कुमारी मरियम बाये पेटे जन्म लेदो
डोगरांहां गोठो इसू देवा तुल गोम्यो
आखा जगता ……. ॥ १॥
गरीब वीने इसू दुनीयामें आलो
तिया नांव रा इसू इम्मानुएल देवे
आखा जगता…. || 2 ||
भारवाड लोकांहा तिया खेताम पोडाव आथो !
देव दुतांय रा जायने दर्शन देनो
आखा जगता…. ॥३॥
तारा निशाणी बिने मागी लोक आला
आवीने ईसू देवा दर्शन के अयों

आखा जगता… || 8 ||
आनंदी नाताळ आजे खुशीमे गिते आखा
जय हालेलुया आज तारणारो आलो ।
आखा जगता…….. ॥5॥

१०६ येशू परत येयना बद्दल

आखा ईसू देवा लोकाहांय
आथुमे आथ सलामे
ईसू देवा गोठ आखारा
दुनियाल जागते केरा ऽऽऽऽ ॥ १ ॥
वादलामे बोहीने ईसू
माहारी आवनारो हांय
बादो स्तुती गौरव लिने
राजा ईसू आवनारो हाय
तयारीमे लागी जारा
ईसू देवा आवनु पाही हांय ॥२॥
पापामे दाबाला लोकाहाय
आनंदा दिही आवेहेरा
ठोकाता जानारा लोकाहाय
खुब खुशी दिही आवेहेरा

तयारीमें लागी जारा
ईसू देवा आवनु पाही हाय ॥३॥

१०७ मरण पुनरुत्थान

लोय पाडी ही क्रुस खांबावे

पापी मानवा ऽऽ खातरे
ओ मानवा तुये काय कोअयो २ ॥ धृ ॥
ईसू देवाय नाहा काय कोअयो २
ओ मानवा तुये काय कोअयो २
लोय पाडी ही..
पापी मानवा… ॥ १ ॥
रुपया तीस में वेची देनो २
ओ मानवा तुये काय कोअयो २
लोय पाडी ही.
पापी मानवा…… || 2 ||
मोता मोता प्रभु बोल्यो होरा २
ओ मानवा तुये काय कोअयो २
लोय पाडी ही..
पापी मानवा…. || 3 ||
ईया लाकाहाले माफी देजे  २
ओ मानवा तुये काय कोअयो २
लोय पाडी ही…
पापी मानवा…… || 8 ||
तिजे निही जीवतो उठ्योरा २
ओ मानवा तुये काय कोअयो २
लोय पाडी ही…

पापी मानवा….. ॥५॥

१०८ ईसू जन्मा गीत

काळी आंदारी राती चांदालो झगमग कोअतो जाय
दुनियाले बनावनारो आजे, जन्मो गव्हाणमाय ॥ धृ ॥

देव दुत गीते आखी येयाहा
लोक नोवाय कोयने वोनाय रोयाहा ॥ १ ॥
दुत यीने खोबार लीने भारवाडा हाले
जन्मोरा तारनारो आजे बेथलेहेम गावामे || 2 ||
हुवी रोयोहो मरीयम बाळ गायी गोठामे

दुनियाले बनावनारो आजे जन्मो गोठामे ॥ ३ ॥

१०९

कोला हारा हेय देव आबा गोओ तांआ आनंद आनंद आनंद

ईसू बाट हेय देव आबा गोओ तांआ आनंद, आनंद, आनंद
ईसू उजवाडो हेय, देवा आबा गोओ
तांआ आनंद, आनंद, आनंद,
ईसू बाआणो हेय देवा आबा गोओ
तांआ आनंद, आनंद, आनंद,
मां आरे या, देव आबा गोओ
तांआ आनंद, आनंद, आनंद ।

११० भक्ति वोगर जीवनो

भक्ति नाहां जिया जिवनूमे ।
तीया जिवनूमे खुब दुःख हाय ॥ धृ ॥
माया नाहां जिया जिवनूमे ।
तिया जिवनूमे खुब दुःख हाय ॥१॥
लोब हाय जिया जिवनूमे ।
तिया जिवनूमे खुब दुःख हाय || 2 ||
बीडी सिगारेट हाय जिया जिवनूमे ।
तिया जिवनूमे खुब दुःख हाय || 3 ||
होरो ताडी होय जिया जिवनूमे ।
तिया जिवनूमे खुब दुःख हाय || ४ ||
चोरी खुन हाय जिया जिवनूमे ।
तिया जिवनूमे खुब दुःख हाय ॥५॥
सोट्टो जुगार हाय जिया जिवनूमे ।
तिया जिवनूमे खुब दुःख हाय ॥६॥
माया हाये जिया जिवनूमे ।

तिया जिवनूमे खुब शांती हाय  ॥ ७ ॥
बाहा बोंही तुमा होमजीला
ईसू आखल्योबी तुमा मानीला ॥ ८ ॥

१११ भक्तिगीत

तो मंदीरुमे भक्ति किऊआंय ।
प्रभू तो मंदीरुमे प्रार्थना किऊरा ॥ धृ ॥
होरगे सोडीन तुं दुन्यामे आलोरा ।
पापी लोकुहुल तारा तुयूं अवतार लेदो ॥ १ ॥
आय ता पापी हाय रा तो लायकुम नाहारा
पापूहू माफी देजे देवा तारी लेजे रा ॥२॥
गांवू गावू फिरीने तुयू ओकल देदीरा ।
बुखा लोक देखीन तुंयूं मांडो देदोरा || 3 ||
दुःखी लोक देखीन तुले दया आलीरा ।
होजारो दुख्याहाल तुयूं हारे केयेरा || 8 ||
आखी खोंडी दोरतीवे तूं खोरो मालिक ॥
दुन्याल साबालनारो तूं खोरो मालिक ॥५॥
देवामे देव तूं खोरो देवरा ।
देवा तो आंय पागें पोडूरा ॥६॥

११२ जैतून डीगावे जायनो

जैतून डोगावे गियोरा ओ आमे ईसू देव ।
जैतून डोगावे गियोरा ॥ १ ॥
आमे हाटी हूळीवे चोडयोरा ओ आमे ईसू देव ।
आमे हाटी हूळीवे चोडयोरा ॥ २ ॥
आमे हाटी मोई गीयोरा ओ आमे ईसू देवा ।
आमे हाटी मोई गीयोरा || 3 ||
तिसरे दिही पासो उठयोरा ओ आमे ईसू देव ।
तिसरे दिही पासो उठयोरा ॥ ४ ॥
होरगे चोडी ईसू गीयोरा आ आमे ईसू देव ।
होरगे चोडी ईसू गीयोरा ॥ ५॥
आमाहाल ला पासो आवीरा ओ आमे ईसू देव ।
आमाहाल ला पासो आवीरा ॥ ६॥

११३ गायन

जुगे धरती राजा दयाळू मायाळू देव ।
ईसू मान बी तारी लेजे ॥ धृ ॥
मोरीया डोगा उपे इसाकाळ बचावी लेदो ।
तेहकी मान बी बचावी लेजे ॥ १ ॥
करिनथ नाला माने एलीयाल बचावी लेदो ।
तेहकी मान बी बचावी लेजे || 2 ||
बोलता जाडवा माने मुसाल बचावी लेदो ।

तेहकी मान बी बचावी लेजे ॥३॥
मासळी पेटा मानें युनाल बचावी लेदो ।
तेहकी मान बी बचावी लेजे ॥४॥
बंदीखाना माने पेत्राल काढावी लेदो ।
तेहकी मान बी काढावी लेजे ॥५ ॥
सिंहा बिलामाने दानिएलाल बचावी लेदो ।
तेहकी मान बी बचावी लेजे ॥६॥

११४ गायन

आपुं बादे मिळीन आले ।
ईसू गीते आखा पावहूं ॥ धृ ॥
आपु बादे पापी हाये ।
पापाहा माफी मागा पावहूं  ॥१॥
आपु बादे गुनाहां गारी ।
गुनाहा माफी मागा पावहूं ॥२॥
ईसू खरो जीवतो देव ।
गुनाहा माफी देहे पावहूं ॥ ३ ॥
आपू बादे मिळीन आले ।
खोरी शांती मागा पावहूं || 8 ||
ईसू खोरो जीवतो देव ।
खोरी शांती देहे पावहूं ॥५॥
आपू बादे मिळीन आले ।
होरग्यो सुख मागा पावहू ॥ ६॥
ईसू खरो जीवतो देव ।
होरग्यो सुख देहे पावहूं ॥७॥

११५ तरुणाहां गीत

जागृत ए रा तरुणा ।
जागृत ए वा तरुणी ।
ईसू गोठ्या दुन्याल आखा ।

ईसू गोठ्या दुन्याल पोंचवा ॥ धृ ॥

दुन्या माया सोडतेरा ।

ईसू आखल्यें चालतेंरा । ईसू ओज जिवतो देव हेय

ईसू ओज तारणारो हेय || १ ||

मोना बाआणों उगाडा काळ्याबुता आरी लोडारा

ईसू हाटी दुःख उठावा ईसू बाट नीट कोआ ॥ २ ॥

जुवानी जिंदगीमे ईसूवे मन थोवीने ।

जिवता ईसूदेवा प्रार्थना कोअते

जिवता ईसूदेवा स्तुती कोअते ॥३॥

 

 

११६ ईसू जोन्म्यो

 

आलो आलो ईसू गुरु देव ।

पापी दुनीयाले तारांने आलो ॥ धृ ॥

होरगा कोळी राजा आलो ।

माहांअवतार लीने आलो ।

कुंवारी मरीयम बायी पेटे आलो – पापी ॥ १ ॥

यहूदा देशामे बेथलेहेम गावामें ।

जनमो लेदो गाई ओखडांमें ।

जागो नांय मील्यो दुनीया मालकाले – पापी नाय || 3 ||

देव दुतांये भारवाडाले आख्यों ।

बेथलहम गावामे ‘मुक्तिदाता’ आलो ।

तींहीं जायने तीया दर्शन केयों – पापी ॥३॥

दीही उगताले तारो देखायो ।

तारो विने मागी लोके आला ।

ईसू दर्शन कीने भेट लेदो – पापी || 8 ||

ईसू गुरुले बादे मानजा ।

दया कीने आपूं खातर आलो ।

जय जय ईसू गुरु देव – पापी ॥५॥

 

 

११७ ईसारो

 

आमी सेलो समय पाही आलोहो ।

केडांल केडो नाय साहारो देनारों ॥ धृ ॥

बाहको पोयरो विचार नाय केनारो ।

तीया धराणामें फाटाफुटे रेनारी केडाल ।

देवा बाची केडा नाय सहारो ॥१॥

याहाकी पोयरी विचार नाय केनारी ।

पोयरी याहाकी विचार नाय केनारी ।

आपू जीवनूंमे काय हाल रेनारी ।

देवा वाची केडा नाय सहारो ॥२॥

आपूं विचार केअतें पावूहूं बोंही ।

वादलो कागला सारखो वीटलोय जाहे ।

बादा दुःखीयाके दुनीया डूबी जानारी ।

आज स्विकार केजा ईसू देवा ॥३॥

 

 

११८ ईसू फसा येयना

 

आवा केहेरा ईसू आवा केहेरा ।

बादळा सवारी कीने ईसू आवा केहेरा ॥ धृ ॥

मानी लेजारा रा तुमा मानी लेजारा ।

पावूंहूं बोंयोंहों तुमा मानी लेजारा || १ ||

होरो सोडोरा तुमा ताडी सोडा रा ।

पावूंहूं बोयोहें तुमा होरो सोडारा ॥ २ ॥

ईसू आवीरा पावहूं न्याय केरी रा ।

ईसू आगला आपूं काय आखूं हूं || 3 ||

मानी लेजारा तुमा मानी लेजारा

ईसू देवाले तुमा नामी लेजारा || 8 ||

नोहा काळामे नोहा गोठ्या आखेरा ।

गोठ्या आखे रा लोके नांय उनाया ॥ ५ ॥

नांय उंनाया लोके नांय उनाया ।

नांय उंनाया रेलीमे बुडी मोया रा ॥ ६ ॥

 

 

११९ साक्ष

ईसू देव मां आरी रातदिही रोहे ।

रात दिही रोहे ने मान मोदत कोहे ॥ धृ ॥

हारें कामें कोरा हाटी गोती मान देहे ।

खोटें काम कोता तो ओटकावी बी देहे ॥ १ ॥ ईसू

दुःख येई पोडता तो मोठी धीरज देहे ।

दुःख वेठां हाटी तो पुरती गोती देहे ॥ २ ॥ ईसू

जाडी जंगलांम जातां माने धाकनाई लागे ।

मां फिकर चिंता तो माथे लेई लेहे ॥ ३ ॥ ईसू

भक्ति कोरां हाटी तो शक्ति मान देहे ।

खेत्ये वाडयमाई तो मोठी बरकद देहे ॥ ४ ॥ सू

जोवे बुलवाय जाहूं तोबे बाट मान देखाडेहे।

मन तूटी जाहे तोबे हींमत मान देहे ॥ ५ ॥ ईसू

मां मोना विचार तो बादां जाई लेहे ।

मान जी जोजे ती बादां पुरा पाडेहे ॥ ६ ॥ ईसू

ईसू देवा नांव लेतां लाज नांई लागे ।

त्या साक्षी देतां मान धाक नाई लागे ॥ ७ ॥ ईसू

बाहा बोंहीं ईसू देवा नांव लेते रोजा ।

त्यावे बोरसो थोवीने तुमा तारण मिळवी लेजा ॥ ८ ॥ ईसू

 

 

१२० ईसू पाळणारो स्तोत्र २३

 

ईसू मा गोवाळा हेय जाते ।

मान बीखे नांई लागे कदी वाटे ॥ धृ ॥

लीलुड्यां बाड्योंमें चारा ली जाहे ।

शांत पांया जागे ली जाहे ।

मान रोज रोज आनंद माय राखेहेरा ॥ १ ॥ ईसू मा.

आडी मारगे माने बाळी लिजाहे ।

मोता खाणेमाने चालाडी लेहे

तेरु बीख नांय मान कांई लागेहेरा ॥२॥ ईसू मा.

थाकी जाहूं तोवे उसळी तो लेहे

कपोडी जाहूं तोबे उठाडी देहे

मां रातदीही काळजी तो राखेहेरा राखेहेरा ॥ ३ ॥ ईसू मां.

मोठी दया मे त्या मोठी भलाई

जिंदगी दीही हुदी मां आरी रोहे

आंय सदाकाळ रोंहीं त्या मारगेरा मारगेरा ॥४॥ ईसू मां

 

 

१२१ सुखा जीवन जोबा

 

जीवन सुधारीला बाहाबोंही ।

होरगा राजे मिळीरा ॥धृ॥

गंदे कामें सोडारा

जीवन सुधारीला बाहा बोंही ।

होरगा राजे मिळीरा ॥१॥

यारदेन नोयीमे योहान गुरु

पांयां के बाप्तीस्मा कोहे

तींही सिपाई लोक आवीने

जबाब पुसा लाग्या

जीवन सुधारीला बाहा बोंही ।

होरगा राजे मिळीरा ॥२॥

ईसू गुरु काना गावांमे

पायांआ द्राक्षरस बोनाव्यो

बारा चेलाहामानें एक चेलो बेकार निग्यो

जीवन सुधारीला बाहा बोंही ।

होरगा राजे मिळीरा ॥ ३ ॥

वचन भजन उनायने भुलीमां जाहा

भुली जाहा तांहां सैताना आथूमे पोडाहा

जीवन सुधारीला बाहा बोही ।

होरगा राजे मिळीरा ॥ ४ ॥

 

 

१२२ भक्तिगीत

 

देवा ईसू तो मंदीरुमे आलोरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥धृ॥

तो गीतें आखा मोन मान देजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥ १ ॥

तो वचन होमजां मोन देजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥ २ ॥

तो साक्षी दां मोन मांन देजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥३॥

माने देवळामे यां मोन देजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा || 8 ||

दान दां तूं मोन मांन देजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥५॥

मा आयाकी अर्पण लेजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥६॥

आमे मोन तूं चोख कोजेरा

मां प्रभू तुले आंय पागें पोडूरा ॥७॥

 

१२३ बायबल – देवा वोचन

 

बायबल देवा गोऱ्यां खोजानो

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां ॥ धृ ॥

मानीला ईसू गोठ्या मानीला

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां || 2 ||

होरग्यों जीवन उजवाळोरा

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां ॥२॥

मांआंहां आत्मीके बुखेरा

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां || 3 ||

पियारां जीवना पांई पियारां

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां || 8 ||

मार्ग सत्य जीवन ईसूरा

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां ॥५॥

पाप्याहाल माफी मिळीरा

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां ॥ ६॥

दुख्याहांल मिळीजाई सुखरा

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां ॥ ७॥

तुमाहांल सुख शांती मिळीरा

आवीजा जीवन गोठ्या बोनायां ॥ ८॥

 

१२४ आमंत्रण

 

मोनमे आमा आवजोरे। ईसू गुरु देव

पवित्र गुरु रा जीवतो देव ॥ धृ ॥

आयतां पापी हायेरा । पापाहां माफी देजे ।

पापाहां माफी देजेरा। ईसू गुरु देव

पवित्र गुरु रा जीवतो देव ॥ १ ॥

रोज रोज ईसू तूं आमे आरी रोजे

सदा आरी रोजे रा ईसू गुरु देव

पवित्र गुरु रा जीवतो देव ॥ २ ॥

जीवतो जागतो देवरा तुंज खोरो देव ।

नव जीवन देजेरा ईसू गुरु देव

पवित्र गुरु रा जीवतो देव ॥३॥

खोरी शांती देनारो तुंज खोरो देव

सुख शांती देजेरा ईसू गुरु देव

पवित्र गुरु रा जीवतो देव || 8 ||

होरगा कोळी मालीके तुंज खोरो देव

होरग्यों सुख देजेरा ईसू गुरु देव

पवित्र गुरु रा जीवतो देव ॥५॥

 

 

१२५ ईसू देवा जीवन

 

होरग्यो सुख सोडीने आलोनेरा तारोना ईसू

होरग्यो सुख सोडीने आलोराने ॥१॥

मरियन कुंवारी पेटा जनम्यो नेरा तारनारो ईसू

मरियन कुंआरी पेटा जनम्याराने || २ ||

डोगरांहां गोठामे तुल जागो गोम्यो

डोगरांहां गोदामे तुले जागो गोम्यो तारनारो ईसू ॥ ३॥

आंदळे मांहे तुंये देखतें कोये तारनारो ईसू

आंदळे मांहे तुंये देखतें कोयेरा || 8 ||

लेंगडे माहे तुये चालते कोये तारनारो ईसू

लेंगडे माहे तुये चालते कोयेरा ॥ ५॥

मुकामाहाल तुंये बोलतें कोये तारनारो ईसू

मुका माहाल तुंये बोलतें कोयेरा ॥ ६॥

कोडले माहे तुये चोखे केये तारणारा ईसू

कोडले माहे तुये चोखे केयेरा ॥७॥

मोअले माहें तुयें जीवते कोये तारणारा ईसू

मोअले माहें तुयें जीवते कोयेरा ॥८॥

पापी मांहां तुये तारण केयो तारणारा ईसू

पापी मांहां तुये तारण केयोरा ॥९॥

१२६ सुख्या होरग्या राज प्रकटी २१

(चाल – नोवो जोगनो नोवी आशा)

 

नवी दोरती चोख्वा सेरामाय

बोहती आपां काऊहूं होरग्या राजमाय ॥धृ॥

पाप, रोग, दुःख धाक बी तां नांइ हेय

होरग्या राजामांय ॥ १॥

नांई बुख पीही लागनारी सदा दारालें रोहू

होरग्या राजामांय ॥२॥

मेनांत, मोत रोऊना नांई रोनारां

जोलाम जुग्यां जीवन

होरग्या राजामाय ॥३॥

आंदारां, रात तां नाई हेय

सदा उजवाडाज हेय —

होरग्या राजामांय ॥४॥

देवा बोहती लोकाहामांय रोई

लोक ओरी खोरा त्या – SS

होरग्या राजामाय ॥५॥

पाप कोनारे मा अहे नाई जानारे

नोव्यें दोरत्यें बोरगा

होरग्या राजामांय ॥६॥

ईसू देवापांई पापा हो माफी तुमां मागा

जांहांटी सुखा होरग्या राजा मांय ॥७॥

हालेलूयां, हालेलूया सदा कोअहूं आपा बादें

होरग्या राजा मांय ॥८॥

 

 

१२७ भक्तिसेवा

ईसू देवा तो देवळांम आमां येनेहे

देवळामें बोहीने मोन लावी भक्ति चोखेदिले ॥ धृ ॥

आमें पापाहाहाटी तुंये चोक्खों लोई पाड्यों

बोरसे कोई आमे तारण जायाहा ॥ १ ॥

या दुन्याम चालांहारी आमाहाल गोती देजे

पापे कोरापाने तू आमाहांल आवरजे ॥ २ ॥

दुन्याल आखा तारणा बातमी

आमाहाल देजे देवा चोखा आत्मा गोती || 3 ||

मोअये जीव्ये तो सेवा आमाहांपाने, लेजे

सेवा कोअता – कोअता आमाहांल होरगे लेजे ॥४॥

 

* समाप्त *