देव बापा तो मोठी दया | Dev Bapa To Mothi Daya Lyrics | Mavchi Jesus Song

Praise the Lord. देव बापा तो मोठी दया, Dev Bapa To Mothi Daya Lyrics, Mavchi Jesus Song Lyrics

Dev Bapa To Mothi Daya Lyrics :

देव बापा तोओ मोठी दया 

आमाहांवे जायी, आमाहावे जायी

1

आमाहाल तारा ईसूल दोवाडयो 
त्यांय येयने लोय वोवाडयो 
डोंड बोअयो डोंड बोअयो
आमे पापाहां डोंड बोअयो

2. 

पापाहां गुलामीमाने काड्ये
बुता ताबामाने काड्ये
सुटे कोअये सुटे कोअये
आमाहांल देवा पोयरे कोअये

3.

होरगा राजा वतनदार कोअये
नोवा राजा वतनदार कोअये
राजाहा राजा पोयरे कोअये
पोयरे कोअयें पोयरे कोअयें

4.
होना मेहला भागीदार कोअये
जोलामजूग्या राजा पोयरे कोअये
नोवी दुन्या भागीदार कोअये
बागीदार कोअये बागीदार कोअये

5.
लाखो सेवकाहां वोवेख देखाडी
होरगा राजा वाट देखाड़ी
हालेलूया हालेलूया
हालेलूया हालेलूया
***********

Dev Bapa To Mothi Daya Music Video :


More jesus songs lyrics navchi :

Leave a Comment