गामित, मावची, वसावा गीतांची लिस्ट | Gamit, Mavchi, Vasava Christian Song List

Gamit christian songs, Mavchi Christian Songs, Vasava Christian Songs

1) ईसु मां देवा तुं चालजे मां आरी
21)

22)

23)

24) 

25)

नाताला गीत